Engineering and Construction Recruitment Agency Po Polsku Pyccĸий Украинский English version.

REGISTER NOW and WIN AN iPOD Nano!
RECRUITMENT HOME
Employers - find out more and register
ABOUT our construction recruitment agency.
Construction Jobs and Civil Engineering Jobs
Our Construction Recruitment Policy - Safeguarding YOUR interests.
Information on Immigration
SITE MAP
Help with your CV
Frequently asked Questions and Answers
Links to other construction recruitment agencies and more!
CONTACT OUR CONSTRUCTION RECRUITMENT CONSULTANTS
Click Here for MORE PAGE LINKS

 Construction Recruitment Jobs Board
LIKE THIS SITE?

RECOMMEND A FRIEND AND WIN SOME MONEY! TELL A FRIEND

Add to Favourites ADD TO FAVORITES

Subscribe to our Construction Newsletter. OUR NEWSLETTER

HELP US BEAT SPAM !!!

Help us beat SPAM - click HERE!

 

 

 

 

 

 

  

CONSTRUCTION RECRUITMENT AGENCY

Polish and Eastern European Recruitment Agency

INTERNATIONAL CONSTRUCTION RECRUITMENT | CIVIL ENGINEERING RECRUITMENT

jobs in construction, civil engineering jobs, engineering jobs, construction jobs, building jobs, construction recruitment, engineering recruitment

Login below or register here  Job Seekers - Register here.

 
  Nie pamiętasz hasła?

CONSTRUCTION JOBS - Salary Survey

CONSTRUCTION JOBS
ENGINEERING JOBS
 
CIVIL ENGINEERING JOBS
Ogólne warunki korzystania

Warunki korzystania z naszych forów można znaleźć tutaj.

Informacje na tej witrynie są umieszczane przez Euroresource International Ltd. (Euroresource) dla wygody użytkowników. Treść stron składających się na niniejszą witrynę jest często aktualizowana.

Wchodząc na witrynę Euroresource, przeglądając jej zasoby lub w dowolny sposób posługując się informacjami zawartymi na tej witrynie, zgadzasz się na poniższe warunki.

Prawa autorskie

„Euroresource”, „my-resource” „euro-forum” oraz „euro-forums” są zastrzeżonymi znakami towarowymi, znakami usług lub nazwami handlowymi firmy Euroresource. Wszelkie inne znaki handlowe i znaki usług umieszczone na tej witrynie stanowią własność odpowiednich podmiotów.

Prawa autorskie do materiałów zawartych na tej witrynie należą do Euroresource. Wszelkie prawa są zastrzeżone przez Euroresource. Za wyjątkiem sytuacji, gdy wyraźnie dopuszczona jest możliwość wykorzystania zgodnie z prawem elementów tej witryny dla celów osobistych i zastosowań niekomercyjnych, żadna jej część nie może być kopiowana, powielana, przedstawiana publicznie, emitowana, adaptowana czy reprodukowana w żaden sposób bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Euroresource. Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki.

Ograniczenie odpowiedzialności

WSZYSTKIE PRODUKTY, USŁUGI, INFORMACJE UDOSTĘPNIONE NA TEJ STRONIE SĄ UDOSTĘPNIANE „TAKIMI JAKIMI SĄ” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, ANI WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH.

W zakresie określonym prawem, firma Euroresource nie będzie odpowiedzialna w żaden sposób wobec żadnej osoby za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wtórne lub przypadkowe straty, które mogą wyniknąć z użycia lub wykorzystania informacji zawartych na tej witrynie. Ponieważ firma Euroresource dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności informacji zawartych na tej witrynie na dzień ich udostępnienia, to nie może być pociągana do odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub niekompletne czy nieprecyzyjne lub nieaktualne informacje za wyjątkiem sytuacji, gdy wyraźnie jest to ujęte na piśmie w umowie pomiędzy stroną i Euroresource.


NOTA I PROCEDURA UŁATWIAJĄCA WNOSZENIE ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWĄ „DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT”

Jeśli uważasz, że masz podstawy do wniesienia roszczenia przeciw Euroresource w związku z naruszeniem praw autorskich, proszę prześlij powiadomienie o swoich zamiarach do następującej wyznaczonej osoby:

Dostawca Usług: Euroresource International Ltd.
Wyznaczona osoba: Peter Levchenko
Adres na jaki należy przesłać zawiadomienie:
E-mail:

Aby Twoje roszczenie było skuteczne, zawiadomienie o roszczeniu dotyczącym naruszenia praw autorskich powinno mieć formę pisemną i powinno zawierać poniżej wymienione elementy:

1. Oświadczenie, że jesteś właścicielem wyłącznego prawa, które Twoim zdaniem zostało naruszone, lub oświadczenie, że jesteś osobą uprawnioną do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

2. Oświadczenie z klauzulą poddania się karze w przypadku podania błędnych danych, że informacje zawarte w zaświadczeniu są prawdziwe i dokładne.

3. Twój podpis pisemny lub podpis elektroniczny czy cyfrowy, na który można się powołać.

4. Identyfikacja dzieła objętego prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone. (Jeśli twierdzisz, że więcej niż jedno dzieło objęte prawem autorskim zostało naruszone, możesz przedłożyć listę rzekomo naruszonych dzieł w jednym roszczeniu).

5. Identyfikacja materiału, który według Ciebie stanowi naruszenie praw autorskich oraz informacje, które ułatwią Euroresource zlokalizowanie tego materiału.

6. Dane kontaktowe umożliwiające Euroresource skontaktowanie się z Tobą. Należy umieścić swój adres, numer telefonu i faks (o ile jest) oraz adres poczty elektronicznej. Jeśli nie jesteś właścicielem praw autorskich, ale osobą upoważnioną przez właściciela praw do występowania w tej sprawie w jego/jej imieniu, to możesz także podać nam dane kontaktowe właściciela wyłącznych praw, które według Ciebie zostały naruszone.

7. Oświadczenie o tym, że w dobrej wierze jesteś przekonany/a, że użycie tego materiału w sposób, jaki został zaskarżony nie zostało zatwierdzone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela czy też przez prawo.

Zgadzasz się na to, aby wszelkie spory związane z tą witryną internetową lub z informacjami na niej zawartymi podlegały wyłącznej jurysdykcji Sądów Anglii i Walii.

Ostatnia aktualizacja: 14-01-2007 r.


MORE RECRUITMENT RELATED PAGES ON THIS WEBSITE

Construction Jobs

INTERNATIONAL RECRUITMENT

FOREIGN PAGES SITE INDEX

UK IMMIGRATION AND INFORMATION ON LIVING & WORKING IN THE UK

Law | Cost | Visa | Accommodation | Process | Info Required | Spouse | Language | Workplace | Location | Tax | Driving

Opening a Bank Account | Qualifications Equivalency | Travel to Interview |

ABOUT HSMP | HSMP Assessment | HSMP Guide (under 28) | HSMP Guide (over 28)

Miscellaneous: Forum | Newsletter | Jobs List | Trades ListForum Rules | Partnering with Euroresource | Submit URL

Useful Links Pages: Links | More Links | Canadian Links | Christian Links | Other Links | Directories | Foreign Pages Index

CONSTRUCTION JOBS IN CANADA

About Jobs in Canada |More on Jobs in Canada |Wages in Alberta |Canada FAQ | About Alberta Oil Sands | Canada Information Pack

IMMIGRATING TO CANADA | EMIGRATING TO CANADA

Want to Immigrate to Canada? · Frequently Asked Questions | Get the Guide to Immigrating to Canada.

 

  © 2004-9 Euroresource International Recruitment - Construction Job Board / International Recruitment Agency / Eastern European Recruitment / Construction jobs Board

Polish Recruitment Agency | Construction Jobs in Canada | Civil Engineering Recruitment Agency | Jobs in Construction | Construction Recruitment Agency