Engineering and Construction Recruitment Agency Po Polsku Pyccĸий Украинский English version.

REGISTER NOW and WIN AN iPOD Nano!
RECRUITMENT HOME
Employers - find out more and register
ABOUT our construction recruitment agency.
Construction Jobs and Civil Engineering Jobs
Our Construction Recruitment Policy - Safeguarding YOUR interests.
Information on Immigration
SITE MAP
Help with your CV
Frequently asked Questions and Answers
Links to other construction recruitment agencies and more!
CONTACT OUR CONSTRUCTION RECRUITMENT CONSULTANTS
Click Here for MORE PAGE LINKS

 Construction Recruitment Jobs Board
LIKE THIS SITE?

RECOMMEND A FRIEND AND WIN SOME MONEY! TELL A FRIEND

Add to Favourites ADD TO FAVORITES

Subscribe to our Construction Newsletter. OUR NEWSLETTER

HELP US BEAT SPAM !!!

Help us beat SPAM - click HERE!

 

 

 

 

 

 

  

CONSTRUCTION RECRUITMENT AGENCY

Polish and Eastern European Recruitment Agency

INTERNATIONAL CONSTRUCTION RECRUITMENT | CIVIL ENGINEERING RECRUITMENT

jobs in construction, civil engineering jobs, engineering jobs, construction jobs, building jobs, construction recruitment, engineering recruitment

Login below or register here  Job Seekers - Register here.

 
  Забыли Ваш пароль?

CONSTRUCTION JOBS - Salary Survey

CONSTRUCTION JOBS
ENGINEERING JOBS
 
CIVIL ENGINEERING JOBS
´¡¹Á²¸Â¡»Ì½Ë »¸ ²°È¸ º²°»¸Ä¸º°Æ¸¸ ² ²¡»¸º¾±À¸Â°½¸¸?

http://www.naric.org.uk

http://www.uknrp.org.uk

Оценка Международных Квалификаций


UK NRP, UK NARIC
Oriel House, Oriel Road
Cheltenham, UK.
GL50 1XP

Tel: +44 (0)870 9904088
Email: info@uknrp.org.uk

NARIC ²ÕÛØÚÞÑàØâÐÝØØ - ÞäØæØÐÛìÝëÙ ØáâÞçÝØÚ ØÝäÞàÜÐæØØ Ø ÚÞÝáãÛìâÐæØÙ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ áàÐÒÝØÜÞáâØ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝëå ÚÒÐÛØäØÚÐæØÙ ÑÞÛÕÕ çÕÜ Ò 180 áâàÐÝÐå ÒÞ ÒáÕÜ ÜØàÕ á âÐÚÞÒëÜØ Ò ²ÕÛØÚÞÑàØâÐÝØØ.

¾ÝØ ßàÕÔÛÐÓÐîâ áÞÒÕâë Ø ØÝäÞàÜÐæØî ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ ÐÚÐÔÕÜØçÕáÚÞÓÞ ßàØ×ÝÐÝØï, áàÐÒÝØÜÞáâØ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝëå Ø ÝÐæØÞÝÐÛìÝëå ÚÒÐÛØäØÚÐæØÙ Ø Øå ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ò ßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝÞÙ àÕÓØáâàÐæØØ Ø ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ ×ÐÝïâÞáâØ.

´Ûï ßÞÛãçÕÝØï ÚÞÝáãÛìâÐæØÙ ßÞ ßàØ×ÝÐÝØî âÕåÝØçÕáÚØå Ø ßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝÞ-âÕåÝØçÕáÚØå ÚÒÐÛØäØÚÐæØÙ Ø ×ÝÐÝØÙ, ßÞÛãçÕÝÝëå ×Ð ßàÕÔÕÛÐÜØ ²ÕÛØÚÞÑàØâÐÝØØ, ²ë ÜÞÖÕâÕ áÒï×Ðâìáï á ½ÐæØÞÝÐÛìÝëÜ ºÛÐááØäØÚÐâÞàÞÜ ¿àÞäÕááØÞÝÐÛìÝÞ-âÕåÝØçÕáÚØå ºÒÐÛØäØÚÐæØÙ ²ÕÛØÚÞÑàØâÐÝØØ - UK National Reference Point for Vocational Qualifications (UK NRP).

UK NRP ÞÚÐ×ëÒÐÕâ ßÞÜÞéì ßÞ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÜ ×ÐßàÞáÐÜ ØÝäÞàÜÐæØØ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ áàÐÒÝØÜÞáâØ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝëå ÚÒÐÛØäØÚÐæØÙ (ÝÐßàØÜÕà, ßàØ ßàØÕ×ÔÕ Ò ²ÕÛØÚÞÑàØâÐÝØî ÝÐ àÐÑÞâã).

¾ÝØ àÐÑÞâÐîâ á ÐÚÐÔÕÜØçÕáÚØÜØ ãçàÕÖÔÕÝØïÜØ, ßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝëÜØ ÞàÓÐÝÐÜØ, ÐÓÕÝâáâÒÐÜØ ßÞ âàãÔÞãáâàÞÙáâÒã, ßÞáÞÛìáâÒÐÜØ, ÞäØáÐÜØ ±àØâÐÝáÚÞÓÞ ÁÞÒÕâÐ, áÞÒÕâÐÜØ ßÞ ÔÕÛÐÜ ÑÕÖÕÝæÕÒ, ßàÐÒØâÕÛìáâÒÕÝÝëÜØ ÒÕÔÞÜáâÒÐÜØ Ø ÔàãÓØÜØ ÞàÓÐÝÐÜØ NARIC Ø ENIC.

½Õ×ÐÒØáØÜÞ Þâ âÞÓÞ, ÞâÚãÔÐ ²ë ßàØÑëÒÐÕâÕ - Ø× ¡ÒàÞßë ØÛØ ÞáâÐÛìÝÞÙ çÐáâØ ÜØàÐ - ÞÝØ ÒÛÐÔÕîâ ØÝäÞàÜÐæØÕÙ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ áØáâÕÜ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï Ø ÚÒÐÛØäØÚÐæØÙ ÒÞ ÒáÕÜ ÜØàÕ.


ÇâÞ ï ÔÞÛÖÕÝ ØÜ ÒëáÛÐâì?

ÄÞâÞÚÞßØî ²ÐèÕÓÞ áÒØÔÕâÕÛìáâÒÐ (ÔØßÛÞÜÐ, áÕàâØäØÚÐâÐ, ãÔÞáâÞÒÕàÕÝØï Ø â.ß.) ÒÜÕáâÕ á àÐáèØäàÞÒÚÞÙ (ÒëßØáÚÞÙ)*


²ÒÞÔÝÞÕ ßØáìÜÞ Þâ ²Ðá á ÞÑêïáÝÕÝØÕÜ æÕÛØ ×ÐßàÞáÐ


ºÞßØî ×ÐÒÕàÕÝÝÞÓÞ ßÕàÕÒÞÔÐ ÝÐ ÐÝÓÛØÙáÚØÙ ï×ëÚ, ÕáÛØ íâÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ*


* ² ïÝÒÐàÕ 2003 ÓÞÔÐ UK NARIC ÒÒÕÛØ ÁåÕÜã ÁÒÞÑÞÔÝÞÓÞ ¿ÕàÕÒÞÔÐ (Translation Waiver Scheme).

ÍâÞÙ áåÕÜÞÙ ÜÞÓãâ ÒÞáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÞÑÛÐÔÐâÕÛØ ÚÒÐÛØäØÚÐæØÞÝÝëå áÕàâØäØÚÐâÞÒ ÝÐ äàÐÝæã×áÚÞÜ, ÑÞÛÓÐàáÚÞÜ, ÝÕÜÕæÚÞÜ, ØáßÐÝáÚÞÜ, ÝÞàÒÕÖáÚÞÜ, èÒÕÔáÚÞÜ, ÔÐâáÚÞÜ Ø àãááÚÞÜ ï×ëÚÐå.

¡áÛØ ²ë ÖÕÛÐÕâÕ ÒÞáßÞÛì×ÞÒÐâìáï íâÞÙ áåÕÜÞÙ, âÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒëáÛÐâì áÛÕÔãîéØÕ ÔÞÚãÜÕÝâë ßÞ ÐÔàÕáã:

UK NARIC, ECCTIS Ltd, Oriel House, Oriel Road, Cheltenham, England (UK) GL50 1XP:

1. ÄÞâÞÚÞßØî ²ÐèÕÓÞ áÒØÔÕâÕÛìáâÒÐ (ÔØßÛÞÜÐ, áÕàâØäØÚÐâÐ, ãÔÞáâÞÒÕàÕÝØï Ø â.ß.) Þ ßÞÛãçÕÝÝÞÙ ÚÒÐÛØäØÚÐæØØ

2. ÄÞâÞÚÞßØî àÐáèØäàÞÒÚØ ßàÕÔÜÕâÞÒ Ø ÞæÕÝÞÚ (ÒëßØáÚØ)


3. ²ÒÞÔÝÞÕ ßØáìÜÞ á ãÚÐ×ÐÝØÕÜ ²ÐèØå ßÞÛÝëå ÚÞÝâÐÚâÝëå áÒÕÔÕÝØÙ       

4. ¾ßÛÐâã

¾ßÛÐâÐ

1. ¡áÛØ ²ë åÞâØâÕ ÒÞáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ßàÕØÜãéÕáâÒÐÜØ ÁåÕÜë ÁÒÞÑÞÔÝÞÓÞ ¿ÕàÕÒÞÔÐ (Translation Waiver Scheme)

²ÐÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞßÛÐâØâì:

ÁâÐÝÔÐàâÝãî ÞæÕÝÞçÝãî áâÞØÜÞáâì £30.00 ¿»ÎÁ
¾æÕÝÞçÝãî áâÞØÜÞáâì ÁåÕÜë ÁÒÞÑÞÔÝÞÓÞ ¿ÕàÕÒÞÔÐ £30.00 = £60.00

(ßÛîá ÝÐÛÞÓ ÝÐ ÔÞÑÐÒÛÕÝÝãî áâÞØÜÞáâì (V.A.T.) Ò àÐ×ÜÕàÕ 17,5 % ÔÛï ÛîÔÕÙ, ÖØÒãéØå Ò ¡Á). ÀÕ×ØÔÕÝâë, ÖØÒãéØÕ ×Ð ßàÕÔÕÛÐÜØ ¡Á, ßÛÐâØâì ÕÓÞ ÝÕ ÔÞÛÖÝë.

¡áÛØ ²ÐÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ×ÐßÛÐâØâì ½´Á (V.A.T.), ÞÑéÐï áãÜÜÐ áÞáâÐÒØâ £70.50, ÑÕ× ½´Á (V.A.T.) - £60.00.

¾ßÛÐâÐ ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ßàÞØ×ÒÕÔÕÝÐ çÕÚÞÜ, ÔÕÙáâÒØâÕÛìÝëÜ ÔÛï ECCTIS Ltd.

¾ÑàÐâØâÕ ÒÝØÜÐÝØÕ: ·ÐïÒÚØ ÔÞÛÖÝë Ñëâì çÕâÚÞ ßÞÜÕçÕÝë ÝÐÔßØáìî TRANSLATION WAIVER SCHEME.

¿Þ ×ÐÒÕàèÕÝØØ ×ÐïÒØâÕÛØ ßÞÛãçÐâ "·ÐïÒÛÕÝØÕ Þ áàÐÒÝØÜÞáâØ NARIC ²ÕÛØÚÞÑàØâÐÝØØ" ("UK NARIC Statement of Comparability") âÞÛìÚÞ ÝÐ ÐÝÓÛØÙáÚÞÜ ï×ëÚÕ.

2. ¡áÛØ ²ë ÝÕ ÜÞÖÕâÕ ÒÞáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ßàÕØÜãéÕáâÒÐÜØ ÁåÕÜë ÁÒÞÑÞÔÝÞÓÞ ¿ÕàÕÒÞÔÐ (Translation Waiver Scheme)

²ÐÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞßÛÐâØâì:

ÁâÐÝÔÐàâÝãî ÞæÕÝÞçÝãî áâÞØÜÞáâì £30.00

(ßÛîá ÝÐÛÞÓ ÝÐ ÔÞÑÐÒÛÕÝÝãî áâÞØÜÞáâì (V.A.T.) Ò àÐ×ÜÕàÕ 17,5 % ÔÛï ÛîÔÕÙ, ÖØÒãéØå Ò ¡Á). ÀÕ×ØÔÕÝâë, ÖØÒãéØÕ ×Ð ßàÕÔÕÛÐÜØ ¡Á, ßÛÐâØâì ÕÓÞ ÝÕ ÔÞÛÖÝë.

¡áÛØ ²ÐÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ×ÐßÛÐâØâì ½´Á (V.A.T.), ÞÑéÐï áãÜÜÐ áÞáâÐÒØâ £35.25, ÑÕ× ½´Á (V.A.T.) - £30.00.

¾áÝÞÒÝëÕ ßàØÝæØßë áÕàâØäØÚÐæØØ

NARIC ²ÕÛØÚÞÑàØâÐÝØØ ÜÞÖÕâ ÞæÕÝØÒÐâì âÞÛìÚÞ âÕ ×ÐàãÑÕÖÝëÕ ÚÒÐÛØäØÚÐæØØ, ÚÞâÞàëÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîâ ÝÐæØÞÝÐÛìÝëÜ áâÐÝÔÐàâÐÜ áâàÐÝë ßàÞØáåÞÖÔÕÝØï.


¾ÝØ ÜÞÓãâ ÞæÕÝØÒÐâì âÞÛìÚÞ âÕ Úãàáë ÞÑãçÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ØÜÕîâ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì ÝÕ ÜÕÝÕÕ 200 çÐáÞÒ. ²áÕ áÒØÔÕâÕÛìáâÒÐ Þ ßàÞåÞÖÔÕÝØØ ÚãàáÞÒ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâìî ÜÕÝÕÕ 200 çÐáÞÒ Ò ÞæÕÝÚÕ-×ÐÚÛîçÕÝØØ ãßÞÜØÝÐâìáï ÝÕ ÑãÔãâ.

¼ÞÓãâ Ñëâì ÞæÕÝÕÝë âÞÛìÚÞ âÕ áÒØÔÕâÕÛìáâÒÐ, ÚÞâÞàëÕ ÝÕßÞáàÕÔáâÒÕÝÝÞ ÞâÝÞáïâáï Ú ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØî ØÛØ ãçÕÝØçÕáâÒã. ÀÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ Ø ÖãàÝÐÛë ãçÕâÐ ÔÞÛÖÝë Ñëâì ßàÕÔáâÐÒÛÕÝë ÝÕßÞáàÕÔáâÒÕÝÝÞ ßàÕÔßÞÛÐÓÐÕÜëÜ àÐÑÞâÞÔÐâÕÛïÜ.

¡áÛØ ²ë åÞâØâÕ àÐÑÞâÐâì Ò ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÜ áÕÓÜÕÝâÕ âÞàÓÞÒÛØ ØÛØ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ Ò ²ÕÛØÚÞÑàØâÐÝØØ, âÞ ÒëáëÛÐÙâÕ âÞÛìÚÞ âÕ áÒØÔÕâÕÛìáâÒÐ, ÚÞâÞàëÕ ØÜÕîâ ÞâÝÞèÕÝØÕ Ú íâÞÜã áÕÓÜÕÝâã, â.Õ. âÕåÝØçÕáÚØÕ áÕàâØäØÚÐâë, ãÔÞáâÞÒÕàÕÝØï ãçÕÝØçÕáâÒÐ, âÞàÓÞÒëÕ ØÛØ àÕÓØáâàÐæØÞÝÝëÕ ÚÐàâë.

NARIC ÝÕ ÞæÕÝØÒÐÕâ áÒØÔÕâÕÛìáâÒÐ Þ ßÞáÕéÕÝØØ (ßàÞáÛãèØÒÐÝØØ) ÚãàáÐ Ø â.ß. ½ÕÞÑåÞÔØÜÞ ßÞÔÐÒÐâì âÞÛìÚÞ áÒØÔÕâÕÛìáâÒÐ Þ ×ÐÚÞÝçÕÝÝÞÜ (ßÞÛÝÞÜ) ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØØ á ßàØáÒÞÕÝØÕÜ ÚÒÐÛØäØÚÐæØØ.

·ÐïÒÚØ ÜÞÓãâ Ñëâì ßÞÔÐÝë âÐÚÖÕ ÞÝ-ÛÐÙÝ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ÚàÕÔØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ.


MORE RECRUITMENT RELATED PAGES ON THIS WEBSITE

Construction Jobs

INTERNATIONAL RECRUITMENT

FOREIGN PAGES SITE INDEX

UK IMMIGRATION AND INFORMATION ON LIVING & WORKING IN THE UK

Law | Cost | Visa | Accommodation | Process | Info Required | Spouse | Language | Workplace | Location | Tax | Driving

Opening a Bank Account | Qualifications Equivalency | Travel to Interview |

ABOUT HSMP | HSMP Assessment | HSMP Guide (under 28) | HSMP Guide (over 28)

Miscellaneous: Forum | Newsletter | Jobs List | Trades ListForum Rules | Partnering with Euroresource | Submit URL

Useful Links Pages: Links | More Links | Canadian Links | Christian Links | Other Links | Directories | Foreign Pages Index

CONSTRUCTION JOBS IN CANADA

About Jobs in Canada |More on Jobs in Canada |Wages in Alberta |Canada FAQ | About Alberta Oil Sands | Canada Information Pack

IMMIGRATING TO CANADA | EMIGRATING TO CANADA

Want to Immigrate to Canada? · Frequently Asked Questions | Get the Guide to Immigrating to Canada.

 

  © 2004-9 Euroresource International Recruitment - Construction Job Board / International Recruitment Agency / Eastern European Recruitment / Construction jobs Board

Polish Recruitment Agency | Construction Jobs in Canada | Civil Engineering Recruitment Agency | Jobs in Construction | Construction Recruitment Agency