Engineering and Construction Recruitment Agency Po Polsku Pyccĸий Украинский English version.

REGISTER NOW and WIN AN iPOD Nano!
RECRUITMENT HOME
Employers - find out more and register
ABOUT our construction recruitment agency.
Construction Jobs and Civil Engineering Jobs
Our Construction Recruitment Policy - Safeguarding YOUR interests.
Information on Immigration
SITE MAP
Help with your CV
Frequently asked Questions and Answers
Links to other construction recruitment agencies and more!
CONTACT OUR CONSTRUCTION RECRUITMENT CONSULTANTS
Click Here for MORE PAGE LINKS

 Construction Recruitment Jobs Board
LIKE THIS SITE?

RECOMMEND A FRIEND AND WIN SOME MONEY! TELL A FRIEND

Add to Favourites ADD TO FAVORITES

Subscribe to our Construction Newsletter. OUR NEWSLETTER

HELP US BEAT SPAM !!!

Help us beat SPAM - click HERE!

 

 

 

 

 

 

  

CONSTRUCTION RECRUITMENT AGENCY

Polish and Eastern European Recruitment Agency

INTERNATIONAL CONSTRUCTION RECRUITMENT | CIVIL ENGINEERING RECRUITMENT

jobs in construction, civil engineering jobs, engineering jobs, construction jobs, building jobs, construction recruitment, engineering recruitment

Login below or register here  Job Seekers - Register here.

 
  Nie pamiętasz hasła?

CONSTRUCTION JOBS - Salary Survey

CONSTRUCTION JOBS
ENGINEERING JOBS
 
CIVIL ENGINEERING JOBS

NASZ KODEKS POSTĘPOWANIA ORAZ KODEKS DOBRYCH PRAKTYK REKRUTACYJNYCH

 

Niniejszy Kodeks Dobrych Praktyk Rekrutacyjnych powstał po to, abyśmy mogli zapewnić naszym klientom i kandydatom najwyższy poziom usług. Wszyscy pracownicy ściśle go przestrzegają, dzięki czemu możesz mieć pewność, że traktujemy Cię w najwyższym stopniu profesjonalnie i etycznie.

 

 

1. Zwracamy szczególną uwagę na zasady tego Kodeksu oraz innych istotnych kodeksów postępowania w toku procesu wdrażania do pracy oraz szkolenia każdego naszego nowego pracownika.


2. Zapewniamy, że cały nasz personel zna i przestrzega przepisów Employment Agencies Act 1973 (brytyjska Ustawa o Agencjach Zatrudnienia z roku 1973), odpowiednich uregulowań prawych, innych przepisów mających tu zastosowanie oraz kodeksów prawnych, włączając przepisy dotyczące równych szans i równych płac, minimalnego wynagrodzenia, opodatkowania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych, członkostwa w związkach zawodowych, imigracji, resocjalizacji przestępców, ochrony prywatności w telekomunikacji oraz czasu pracy.


3. Zapewniamy, że wszyscy nasi pracownicy są dostatecznie poinformowani i wyszkoleni do skutecznego wykonywania swoich obowiązków w sposób efektywny. Staramy się stale podnosić poziom świadczonych przez nich usług poprzez nieustanne zachęcanie do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności oraz stwarzanie ku temu warunków.


4. Dołożymy wszelkich starań, aby udostępnić naszym pracownikom odpowiednie szkolenia oraz stworzyć szanse rozwoju.


5. W stosunku do kandydatów i klientów zawsze będziemy postępować w sposób uczciwy, otwarty, rzetelny i uprzejmy.


6. Ustanowiliśmy wewnętrzną procedurę związaną z pisemnymi skargami i przestrzegamy jej. Naszym celem jest niezwłoczne i skuteczne rozpatrywanie skarg. Procedurę tę przedstawiliśmy w sposób przejrzysty naszemu personelowi, który będzie postępował zgodnie z nią w sytuacji wpłynięcia jakiekolwiek skargi.


7. Powiadomimy naszych klientów o wszelkich potencjalnych konfliktach interesów przed podjęciem działań mających na celu wypełnienie wakatu.


8. Do osób, które uzyskały zatrudnienie za naszym pośrednictwem nie będziemy zwracać się w celach rekrutacyjnych i/lub związanych z poszukiwaniem potencjalnych kandydatów na oferowane przez nas wolne miejsca pracy przed upływem wcześniej uzgodnionego okresu, o ile jest on dłuższy niż 12 miesięcy lub przed upływem 12 miesięcy.


9. Stworzyliśmy politykę promocji równych szans w zakresie zatrudnienia i podejmujemy wszelkie kroki w kierunku jej realizacji.


10. Wszelkie testy kwalifikacyjne, w tym kwestionariusze psychometryczne i kwestionariusze osobowości będą stosowanie dobrane, odpowiednio oceniane i w stosownych przypadkach przeprowadzane przez wyszkolony i uprawniony personel.


11. Będziemy przekazywać dane kandydatów, pracowników tymczasowych lub mających umowę na czas określony tylko w związku z zarejestrowanymi wakatami lub dziedzinami potencjalnego zainteresowania.


12. Zawsze umieszczamy informacje o wakacie na naszych witrynach internetowych dopiero po uzyskaniu zgody przez naszego klienta.


13. Przed umieszczeniem na witrynie internetowej CV lub jakichkolwiek innych danych, które mogłyby posłużyć do zidentyfikowania kandydata uzyskujemy wyraźną zgodę kandydatów, pracowników tymczasowych lub mających umowę na czas określony.


14. Żadne dane osobowe lub dane, które mogłyby posłużyć do zidentyfikowania kandydata, takie jak nazwa aktualnego pracodawcy lub informacje, które mogłyby posłużyć do zidentyfikowania obecnego pracodawcy, nie będą umieszczane na naszych ogólnodostępnych stronach. Po uzgodnieniu z kandydatem możemy umieścić takie dane w części strony zabezpieczonej hasłem. W takiej sytuacji poinformujemy kandydata, że klienci będą mieli dostęp do takich informacji. Jeśli do tych danych ma dostęp obecny pracodawca kandydata, to kandydat zostanie o tym uprzednio powiadomiony.


15. Nie pobieramy CV z witryn internetowych w celu przedstawienia ich klientom bez wcześniejszej wyraźnej zgody osoby, której dotyczy CV.


16. Zawsze będziemy dokładnie uzgadniać z kandydatami lub pracownikami tymczasowymi czy mającymi umowę na czas określony oraz z klientami wszelkie koszty związane z udziałem w rozmowie kwalifikacyjnej oraz wszystkie inne koszty. Informacje o wszelkich kosztach wymagających opłacenia zostaną podane, jeśli to możliwe, na piśmie przed rozmową kwalifikacyjną lub przed podpisaniem umowy o pracę.

Ogłoszenia

17. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić precyzję wszystkich naszych ogłoszeń oraz aby wszystkie opisy, twierdzenia oraz porównania były możliwe do uzasadnienia.


18. Zadbamy o to, aby wszystkie wolne miejsca pracy będące przedmiotem ogłoszeń były dostępne w czasie ich wyświetlania na witrynach internetowych lub w czasie publikacji w innych mediach. Przydzielone miejsca pracy będą możliwie szybko usuwane ze stron.

Usługi rekrutacyjne w zakresie pracy na czas nieokreśłony

19. Przy pierwszym spotkaniu z klientem informujemy w sposób przejrzysty i precyzyjny o świadczonych przez nas usługach.


20. Możliwie szybko po zarejestrowaniu wakatu prześlemy klientowi rzetelne i przejrzyste warunki transakcji.


21. Staramy się o osiągnięcie pełnego porozumienia z klientami co do przyjęcia procedury przesyłania klientowi szczegółowych informacji o kandydacie.


22. Jeśli przed przeprowadzeniem przez potencjalnego pracodawcę rozmowy kwalifikacyjnej z danym kandydatem nie przeprowadzimy rozmowy osobiście lub za pośrednictwem naszych współpracowników (twarzą w twarz), wówczas poinformujemy o tym tego pracodawcę.


23. Na bieżąco prowadzimy dokładną i właściwą dokumentację wszystkich etapów procesu rekrutacyjnego, włączając wyniki rozmów, testów oraz referencje.


24. Nie będziemy świadomie nakłaniać kandydata do zmiany obecnego miejsca pracy na inne, jeśli wcześniej uzyskaliśmy wynagrodzenie za umieszczenie tegoż kandydata na jego obecnym miejscu pracy, chyba że upłynął ustalony termin naszej umowy z klientem dotyczącej kandydata, zabraniającej nam takiego postępowania.

Nasze obowiązki wobec kandydatów do pracy na czas nieokreślony

25. Przy pierwszym spotkaniu z klientem informujemy w sposób przejrzysty i precyzyjny o świadczonych przez nas usługach. Szczegółowe informacje o tych usługach znajdują się także na naszych stronach internetowych.


26. Uzgodnimy z kandydatami procedurę przedstawiania ich danych naszym klientom. Nie ujawnimy tożsamości kandydata i/lub informacji dotyczących zatrudnienia, według których można zidentyfikować kandydata, bez uprzedniego uzyskania zgody kandydata, chyba że kandydat wyraził wcześniej zgodę na inny sposób postępowania.


27. Będziemy traktować informacje o kandydatach jako poufne za wyjątkiem wykorzystywania ich w celu wypełnienia wakatu i będziemy nalegać, aby wszyscy nasi klienci postępowali w ten sposób.


28. Zawsze gdy będzie to możliwe będziemy informować kandydatów o postępach w rozpatrywaniu ich wniosku.


29. Ujawnimy kandydatom, na jakim etapie będą uzyskiwane referencje i w jaki sposób zostaną użyte.


30. Nie będziemy zwracać się do aktualnego pracodawcy bez uzyskania zgody kandydata. Informacje uzyskane od osoby polecającej będą traktowane jako poufne w ramach procesu rekrutacyjnego.

Spory

31. W sytuacji zaistnienia jakichkolwiek sporów postaramy się rozwiązać je pomiędzy nami i klientem lub kandydatem możliwie szybko, a jeśli nie uda się znaleźć satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron, to poddamy się arbitrażowi.


MORE RECRUITMENT RELATED PAGES ON THIS WEBSITE

Construction Jobs

INTERNATIONAL RECRUITMENT

FOREIGN PAGES SITE INDEX

UK IMMIGRATION AND INFORMATION ON LIVING & WORKING IN THE UK

Law | Cost | Visa | Accommodation | Process | Info Required | Spouse | Language | Workplace | Location | Tax | Driving

Opening a Bank Account | Qualifications Equivalency | Travel to Interview |

ABOUT HSMP | HSMP Assessment | HSMP Guide (under 28) | HSMP Guide (over 28)

Miscellaneous: Forum | Newsletter | Jobs List | Trades ListForum Rules | Partnering with Euroresource | Submit URL

Useful Links Pages: Links | More Links | Canadian Links | Christian Links | Other Links | Directories | Foreign Pages Index

CONSTRUCTION JOBS IN CANADA

About Jobs in Canada |More on Jobs in Canada |Wages in Alberta |Canada FAQ | About Alberta Oil Sands | Canada Information Pack

IMMIGRATING TO CANADA | EMIGRATING TO CANADA

Want to Immigrate to Canada? · Frequently Asked Questions | Get the Guide to Immigrating to Canada.

 

  © 2004-9 Euroresource International Recruitment - Construction Job Board / International Recruitment Agency / Eastern European Recruitment / Construction jobs Board

Polish Recruitment Agency | Construction Jobs in Canada | Civil Engineering Recruitment Agency | Jobs in Construction | Construction Recruitment Agency