Engineering and Construction Recruitment Agency Po Polsku Pyccĸий Украинский English version.

REGISTER NOW and WIN AN iPOD Nano!
RECRUITMENT HOME
Employers - find out more and register
ABOUT our construction recruitment agency.
Construction Jobs and Civil Engineering Jobs
Our Construction Recruitment Policy - Safeguarding YOUR interests.
Information on Immigration
SITE MAP
Help with your CV
Frequently asked Questions and Answers
Links to other construction recruitment agencies and more!
CONTACT OUR CONSTRUCTION RECRUITMENT CONSULTANTS
Click Here for MORE PAGE LINKS

 Construction Recruitment Jobs Board
LIKE THIS SITE?

RECOMMEND A FRIEND AND WIN SOME MONEY! TELL A FRIEND

Add to Favourites ADD TO FAVORITES

Subscribe to our Construction Newsletter. OUR NEWSLETTER

HELP US BEAT SPAM !!!

Help us beat SPAM - click HERE!

 

 

 

 

 

 

  

CONSTRUCTION RECRUITMENT AGENCY

Polish and Eastern European Recruitment Agency

INTERNATIONAL CONSTRUCTION RECRUITMENT | CIVIL ENGINEERING RECRUITMENT

jobs in construction, civil engineering jobs, engineering jobs, construction jobs, building jobs, construction recruitment, engineering recruitment

CONSTRUCTION JOBS
ENGINEERING JOBS
 
CIVIL ENGINEERING JOBS

¿¾¿¡À¡´¢¡½½Ï: ÝÐÔáØÛÐîçØ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï ÝÐ ÑãÔì-ïÚØÙ × ÝÐèØå äÞàãÜöÒ, ²Ø ßÞÓÞÔÖãôâÕáï × ÝÐÒÕÔÕÝØÜØ âãâ ßàÐÒØÛÐÜØ. ±ãÔì-ïÚÕ ßÞàãèÕÝÝï æØå ßàÐÒØÛ ßàØ×ÒÕÔÕ ÔÞ ÞáâÐâÞçÝÞÓÞ ßàØßØÝÕÝÝï ²ÐèÞÓÞ çÛÕÝáâÒÐ.

±ãÔì ÛÐáÚÐ, ßàÞçØâÐÙâÕ ö ÔÞâàØÜãÙâÕáì ÝÐáâãßÝØå ßàÞáâØå ßàÐÒØÛ ßàØ ÚÞàØáâãÒÐÝÝö ¤ÒàÞ-äÞàãÜÐÜØ, ßàÕÔáâÐÒÛÕÝØÜØ ÝÐ

www.euro-resource.co.uk

²ÞÝØ ÝÐÒÕÔÕÝö âãâ ÔÛï âÞÓÞ, éÞÑ ×ÐåØáâØâØ ²Ðá, ÝÐá, öÝèØå çÛÕÝöÒ äÞàãÜã, Ð âÐÚÞÖ âàÕâö áâÞàÞÝØ.

ÏÚéÞ ²Ø ÜÐôâÕ ïÚöáì ßØâÐÝÝï áâÞáÞÒÝÞ æØå ßàÐÒØÛ ö ßàØÝæØßöÒ, ÑãÔì ÛÐáÚÐ, ×Ò'ïÖöâìáï × ÝÐÜØ ×Ð ÐÔàÕáÞî

½Õ ÝÐÔáØÛÐÙâÕ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝì, éÞ Üöáâïâì ÒöàãáØ ßàÞÓàÐÜÝÞÓÞ ×ÐÑÕ×ßÕçÕÝÝï, äÐÙÛØ ÐÑÞ ÚÞÔØ, ßàØ×ÝÐçÕÝö ÔÛï ßÕàÕàØÒÐÝÝï, ×ÝØéÕÝÝï ÐÑÞ ÞÑÜÕÖÕÝÝï äãÝÚæöÞÝÐÛìÝØå ÜÞÖÛØÒÞáâÕÙ æìÞÓÞ ÒÕÑ-áÐÙâã, ÚÞÜß'îâÕàÝÞÓÞ ßàÞÓàÐÜÝÞÓÞ ×ÐÑÕ×ßÕçÕÝÝï ÐÑÞ ãáâÐâÚãÒÐÝÝï, ÞÑÜÕÖãîâì ÐÑÞ ßàØßØÝïîâì ÔÞáâãß ÔÞ äÞàãÜöÒ öÝèØÜ ÚÞàØáâãÒÐçÐÜ, ßàØåÞÒãîâì ßÞåÞÔÖÕÝÝï ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï ÐÑÞ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï, éÞ ÝÕ ÜÐîâì ÒöÔÝÞèÕÝÝï ÔÞ âÕÜÐâØÚØ äÞàãÜã ÐÑÞ äÞàãÜöÒ, ÐÑÞ E-mail ÐÔàÕáØ, ÚÞÝâÐÚâÝö ÒöÔÞÜÞáâö, irc-ÒöÔÞÜÞáâö ö â.ß. ÐÑÞ ÒØÚàØÒÐîâì ÑãÔì-ïÚã ßÕàáÞÝÐÛìÝã öÝäÞàÜÐæöî ßàÞ öÝèã ÞáÞÑã, ßÕàÕèÚÞÔÖÐîâì ×ÑÞàÞÒö âÐ ×ÑÕàÕÖÕÝÝî ÞáÞÑØáâØå ÔÐÝØå öÝèØå ÚÞàØáâãÒÐçöÒ. ÏÚéÞ ²Ø åÞçÕâÕ ÒÚÛîçØâØ ÔÞ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï áÒÞî E-mail ÐÔàÕáã ÐÑÞ ÚÞÝâÐÚâÝö ÒöÔÞÜÞáâö, âÞ ÜÐÙâÕ ÝÐ ãÒÐ×ö, éÞ ÒÞÝØ áâÐÝãâì ÔÞáâãßÝØÜØ öÝèØÜ ÞáÞÑÐÜ, Ð ²Ø, ÜÞÖÛØÒÞ, ÞÔÕàÖãÒÐâØÜÕâÕ ßöáÛï æìÞÓÞ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï, ßàÞ ïÚö ÝÕ ßàÞáØÛØ.

±ãÔì ÛÐáÚÐ, ÒöÔßàÐÒÛïÙâÕ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï âöÛìÚØ ÐÝÓÛöÙáìÚÞî ÜÞÒÞî, ÞáÚöÛìÚØ Euroresource - ÐÝÓÛöÙáìÚØÙ áÐÙâ, ö ÒØÓÛïÔÐâØÜÕ ÝÕçÕÜÝØÜ ÝÐÔáØÛÐâØ âÐÚö ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï, ïÚö ÝÕ ×ÜÞÖãâì çØâÐâØ ãçÐáÝØÚØ × öÝèØå ÚàÐ÷Ý. ÏÚ ÔÛï ÛîÔØÝØ, éÞ èãÚÐô àÞÑÞâã ã ²ÕÛØÚÞÑàØâÐÝö÷, ÔÛï ²Ðá æÕ ÝÕ ßÞÒØÝÝÞ ÑãâØ ÞáÞÑÛØÒÞ ÒÐÖÚÞ. ±ãÔì ÛÐáÚÐ, ÚÞàØáâãÙâÕáï ×ÐÓÐÛìÝÞÒÖØÒÐÝÞî ÐÝÓÛöÙáìÚÞî ÜÞÒÞî. ²ÐÜ ÝÕ ×ÐÑÞàÞÝïâì ÔÞáâãß çÕàÕ× ÝÕÚÞàÕÚâÝÕ ÝÐßØáÐÝÝï áÛöÒ, ÐÛÕ ãáö ÜÐîâì ÛÕÓÚÞ çØâÐâØ âÕ, éÞ ²Ø ÝÐßØáÐÛØ. ÆÕ ßàÐÒØÛÞ ÑãÔÕ ÒöÔÚÛØÚÐÝÕ ã 2005 àÞæö, ÚÞÛØ ÜØ ÒáâÐÝÞÒØÜÞ ÝÐ äÞàãÜÐå âÕåÝÞÛÞÓöî ÐÒâÞÜÐâØ×ÞÒÐÝÞÓÞ ßÕàÕÚÛÐÔã Ò àÕÖØÜö àÕÐÛìÝÞÓÞ çÐáã.

±ãÔì ÛÐáÚÐ, ÑãÔìâÕ èÐÝÞÑÛØÒö ÔÞ öÝèØå çÛÕÝöÒ ÝÐèØå äÞàãÜöÒ, æÕ - ÔàãÖÝô ÞâÞçÕÝÝï, Ð ÜØ ÑãÔÕÜÞ àÞÑØâØ ãáÕ, éÞ Ò ÝÐèØå áØÛÐå, ÔÛï ßöÔâàØÜÐÝÝï æìÞÓÞ, âÞÜã ßÞÒÞÔìâÕáï × öÝèØÜØ âÐÚ, ïÚ ²Ø åÞâöÛØ Ñ, éÞÑ öÝèö ßÞÒÞÔØÛØáï × ²ÐÜØ.

½Ðèö äÞàãÜØ ô ÝÕÒöÔßÞÒöÔÝØÜ áÕàÕÔÞÒØéÕÜ ÔÛï ÞáÞÑØáâØå áãßÕàÕçÞÚ ÐÑÞ ÝÕÝÐÒØáâö. ¾âÖÕ, ²Ø ßÞÓÞÔÖãôâÕáï ÝÕ ÒØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ ÐÑÞ ÝÕ ÜÐâØ ÝÐÜöàöÒ ÒØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ ÝÐèö äÞàãÜØ, ÝÐÜÐÓÐîçØáì ÒØàöèØâØ ÞáÞÑØáâö ßàÞÑÛÕÜØ × öÝèØÜØ çÛÕÝÐÜØ.

¼Ø àöèãçÕ ÝÐßÞÛïÓÐôÜÞ ÝÐ âÞÜã, éÞÑ ²Ø ÛØáâãÒÐÛØáï × ÛîÔìÜØ, × ïÚØÜØ ßÕàÕÑãÒÐôâÕ ã ÚÞÝäÛöÚâö, ßàïÜÞ, Ð ÝÕ çÕàÕ× äÞàãÜØ.

½Õ ÔÞ×ÒÞÛïôâìáï ÒöÔßàÐÒÛÕÝÝï ÝÐ äÞàãÜØ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝì, éÞ Üöáâïâì URL (Uniform Resource Locators) - ÐÔàÕáØ ÒÕÑ-áÐÙâöÒ ÑÕ× ßÞßÕàÕÔÝìÞÓÞ ÔÞ×ÒÞÛã ÐÔÜöÝöáâàÐâÞàÐ, × ïÚØÜ ÜÞÖÝÐ ×Ò'ï×ÐâØáï ×Ð ÐÔàÕáÞî . (±ãÔì ÛÐáÚÐ, ÛØèÕ ×ÐßØâÐÙâÕ Ò ÝÐá ÔÞ×ÒÞÛã ÒÚÛîçØâØ URL áÐÙâöÒ, éÞ ô ÚÞàØáÝØÜØ ö ÝÕ ô ÚÞÝÚãàÕÝâÝØÜØ ÔÞ ÝÐèØå ÒÕÑ-áÐÙâöÒ, ÐÑÞ ßÞáØÛÐÝÝï ÝÐ ïÚö-ÝÕÑãÔì ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï ÐÑÞ ÒÕÑ-áÐÙâØ × àÕÚÞÜÕÝÔÐæöïÜØ ÚãßØâØ ÐÑÞ ãâàØÜÐâØáï ÒöÔ ÚãßöÒÛö ÚÞÝÚàÕâÝÞ÷ ßÞáÛãÓØ ÐÑÞ ßàÞÔãÚâã, ÐÑÞ âÐÚö, éÞ Üöáâïâì ÚÞÝäöÔÕÝæöÙÝã öÝäÞàÜÐæöî öÝèÞ÷ áâÞàÞÝØ, ÐÑÞ ïÚö, âÐÚ çØ öÝÐÚèÕ, ÜÐîâì ÝÐ ÜÕâö ÒßÛØÝãâØ ÝÐ æöÝã ÐÑÞ ÒÐàâöáâì ÑãÔì-ïÚÞ÷ ßÞáÛãÓØ ÐÑÞ ßàÞÔãÚâã, - éÞÑ ãÝØÚÝãâØ ÜÐàÝãÒÐÝÝï ÝÐèÞÓÞ Ù ²ÐèÞÓÞ çÐáã.)

½Ðè ÐÔÜöÝöáâàÐâÞà(Ø) ÜÞÖÕ, ïÚéÞ ÒØ×ÝÐô æÕ ÔÞàÕçÝØÜ, ßÕàÕÜöáâØâØ ÐÑÞ áÚÞßöîÒÐâØ ïÚÕáì ö× àÞ×ÜöéÕÝØå ²ÐÜØ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝì Ò öÝèã çÐáâØÝã ÑãÔì-ïÚÞÓÞ × ÝÐèØå äÞàãÜöÒ, ïÚéÞ ÒöÝ(ÒÞÝØ) ßÞ áÒÞôÜã àÞ×ãÜöÝÝî ÒÒÐÖÐô, éÞ æÕ ÑãÔÕ ÚÞàØáÝØÜ ÔÛï ÚÞàØáâãÒÐçöÒ öÝèÞÓÞ äÞàãÜã. ²Ðá ÑãÔÕ áßÞÒöéÕÝÞ ßàÞ âÕ Ò âÞÜã ÒØßÐÔÚã, ïÚéÞ æÕ ÑãÔÕ ×àÞÑÛÕÝÞ (ÕÛÕÚâàÞÝÝÞî ßÞèâÞî E-mail).

¤ÒàÞ-äÞàãÜØ - ÝÕ ÜöáæÕ ÔÛï àÕÚÛÐÜÝØå ÞÓÞÛÞèÕÝì ö àÞ×ÚàãçãÒÐÝÝï ÐÔàÕá URL. ÂÐÚÞÖ ×ÐÑÞàÞÝÕÝö áßÐÜÜØÝÓ (ÝÐÔáØÛÐÝÝï ÞÔÝÐÚÞÒØå ÐÑÞ ÔãÖÕ ßÞÔöÑÝØå ßÞÒöÔÞÜÛÕÝì ÑöÛìè ÞÔÝÞÓÞ àÐ×ã), äÛÐÔØÝÓ (ßàÞÔÐÖ, ÝÐÔÐÝÝï ÐÑÞ ÒØÚÞàØáâÐÝÝï ã ïÚØÙáì öÝèØÙ áßÞáöÑ ÝÐèØå ÐÔàÕá E-mail × ÜÕâÞî ÞÔÕàÖÐÝÝï ÝÐÜØ ÝÕ×ÐßØâãÒÐÝØå ÕÛÕÚâàÞÝÝØå ÛØáâöÒ), ÛÐÝæîÓÞÒö ÛØáâØ (ÛØáâØ, éÞ ßàÞáïâì ²Ðá ßÕàÕáÛÐâØ ÷å öÝèöÙ ÞáÞÑö), бізнес-схеми будь-якого ґатунку та будь-які інші пропозиції або спокуси, ÔÐÛÕÚö ÒöÔ âÕÜÐâØÚØ ÝÐèØå áÐÙâöÒ. ¿ØâÐÝÝï ßàÞ âÕ, éÞ ïÒÛïô áÞÑÞî àÕÚÛÐÜã, ÒØàöèãô ÝÐ áÒöÙ àÞ×áãÔ ÝÐè ÐÔÜöÝöáâàÐâÞà(Ø), ö Ò ßÞ×ØâØÒÝÞÜã ÒØßÐÔÚã ÒÞÝÐ ÑãÔÕ ×ÐÑÞàÞÝÕÝÐ âÐÚ áÐÜÞ, ïÚ ö àÕÚÛÐÜÝö ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï, àÞ×àÞÑÛÕÝö × ÝÐÜöàÞÜ ßÕàÕÝÐßàÐÒÛïâØ âàÐäöÚ ÝÐ áÐÙâ ãçÐáÝØÚÐ, ÙÞÓÞ ÔÞçöàÝöÙ áÐÙâ(Ø) ÐÑÞ ÚÞÝÚãàÕÝâÝØÙ áÐÙâ.

²Ø ßÞÓÞÔÖãôâÕáï × âØÜ, éÞ, ÚÞàØáâãîçØáì ÝÐèØÜØ äÞàãÜÐÜØ, ÝÕ ÑãÔÕâÕ àÞ×ÜöéãÒÐâØ ÜÐâÕàöÐÛöÒ, éÞ ô ßÛöâÚÐÜØ ÐÑÞ ×Ð×ÔÐÛÕÓöÔì èÚöÔÛØÒØÜØ, ßàØÝØÖãîçØÜØ, Üöáâïâì ßÞàÝÞÓàÐäöçÝö ÐÑÞ ÒöÔÒÕàâÞ áÕÚáãÐÛìÝö ÜÐÛîÝÚØ ÐÑÞ ÒöÔÕÞ, ÔãàÝö ÐÑÞ áÕÝáÐæöÙÝö ×ÐßØáÚØ, ïÒÝÐ Ù ßÕàÒØÝÝÐ ÜÕâÐ ïÚØå - ÒØÚÛØÚÐâØ áÕÚáãÐÛìÝÕ ×ÑãÔÖÕÝÝï (Ð âÐÚÞÖ ßÞáØÛÐÝÝï ÝÐ âÐÚö ÜÐâÕàöÐÛØ), ÝÕ×ÐÚÞÝÝÕ ßàÞÓàÐÜÝÕ ×ÐÑÕ×ßÕçÕÝÝï, ÞáÞÑØáâö ÝÐßÐÔÚØ, àÐáØáâáìÚö ×ÐïÒØ, ßÞÜØÛÚÞÒö, âÐÚö éÞ ÔØáÚàÕÔØâãîâì, ÝÕâÞçÝö, ÞÑàÐ×ÛØÒö, ÒãÛìÓÐàÝö, ÝÕÝÐÒØáÝØæìÚö, ßöÔÑãàîîçö, ÝÕßàØáâÞÙÝö, ÑÞÓÞåãÛìÝö, ×ãåÒÐÛö ÐÑÞ áÕÚáØáâáìÚö ×ÐïÒØ, âÐÚ áÐÜÞ ïÚ ö ÑãÔì-éÞ, éÞ ×ÐÞåÞçãô ÔÞ ÝÕ×ÐÚÞÝÝÞ÷ ÔöïÛìÝÞáâö, ÝÕáÕ ×ÐÓàÞ×ã ÐÑÞ ô ÒâàãçÐÝÝïÜ Ò ÞáÞÑØáâÕ ÖØââï ÛîÔØÝØ ÐÑÞ ïÚØÜ-ÝÕÑãÔì öÝèØÜ çØÝÞÜ ßÞàãèãô ×ÐÚÞÝØ ÑãÔì-ïÚÞ÷ ÚàÐ÷ÝØ.

²Ø âÐÚÞÖ ßÞÓÞÔÖãôâÕáï ÝÕ àÞ×ÜöéãÒÐâØ ÑãÔì-ïÚØå ×ÐåØéÕÝØå ÐÒâÞàáìÚØÜ ßàÐÒÞÜ ÜÐâÕàöÐÛöÒ, ÚàöÜ ÒØßÐÔÚã, ÚÞÛØ ïÚéÞ ²ÐÜ ÝÐÛÕÖØâì ÐÒâÞàáìÚÕ ßàÐÒÞ ÐÑÞ ²Ø ÜÐôâÕ ×ÓÞÔã ÒÛÐáÝØÚÐ ×ÐåØéÕÝÞÓÞ ÐÒâÞàáìÚØÜ ßàÐÒÞÜ ÜÐâÕàöÐÛã.

±ãÔì ÛÐáÚÐ, ×ÒÕàÝöâì ãÒÐÓã ÝÐ âÕ, éÞ ÔÛï ÝÐá ô ÝÕÜÞÖÛØÒØÜ ßöÔâÒÕàÔØâØ ×ÐÚÞÝÝöáâì ÐÑÞ âÞçÝöáâì öÝäÞàÜÐæö÷, ÒöÔßàÐÒÛÕÝÞ÷ çÕàÕ× ÝÐèö äÞàãÜØ.

±ãÔì ÛÐáÚÐ, ßÐÜ'ïâÐÙâÕ, éÞ ÜØ ÝÕ ×ÐÒÖÔØ ÐÚâØÒÝÞ ÚÞÝâàÞÛîôÜÞ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï ö ÝÕ ÒöÔßÞÒöÔÐôÜÞ ×Ð ÷åÝöÙ ×Üöáâ.

ÂÞÜã ÜØ ÝÕ ÜÞÖÕÜÞ ÓÐàÐÝâãÒÐâØ âÞçÝöáâì, ßÞÒÝÞâã ÐÑÞ ÚÞàØáÝöáâì ÑãÔì-ïÚØå ßÞÒöÔÞÜÛÕÝì ÝÐ ÝÐèØå ïÚ "ÖØÒØå", âÐÚ ö "ÝÕ-ÖØÒØå" äÞàãÜÐå.

¿ÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï, àÞ×ÜöéÕÝö ÝÐ ÝÐèØå äÞàãÜÐå, ÒØáÛÞÒÛîîâì ßÞÓÛïÔØ ÐÒâÞàÐ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï ö ÝÕ ÞÑÞÒ'ï×ÚÞÒÞ ÒöÔÞÑàÐÖÐîâì ×ÐÓÐÛìÝö ßÞÓÛïÔØ ÚÞàØáâãÒÐçöÒ äÞàãÜã Ù ßÞÓÛïÔØ Euroresource.

¼Ø ßàÞáØÜÞ ÑãÔì-ÚÞÓÞ, åâÞ ÒöÔçãô, éÞ àÞ×ÜöéÕÝÕ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï ô ÝÕÑÐÖÐÝØÜ, ×ãåÒÐÛØÜ, âÐÚØÜ, éÞ ÒÒÞÔØâì Ò ÞÜÐÝã, àÕÚÛÐÜãô áÕÑÕ ÐÑÞ ô ÝÕâÞçÝØÜ, ßÞÒöÔÞÜØâØ ÝÐÜ ßàÞ æÕ ÝÕÓÐÙÝÞ ×Ð ÐÔàÕáÞî .

¼Ø ×ÐÛØèÐôÜÞ ×Ð áÞÑÞî ßàÐÒÞ ÒØÔÐÛïâØ ÝÕÑÐÖÐÝö ÜÐâÕàöÐÛØ ã ßàØßãáâØÜÞ ÝÐÙÚÞàÞâèØÙ âÕàÜöÝ, ïÚéÞ ×'ïáãôÜÞ ÝÕÞÑåöÔÝöáâì âÐÚÞÓÞ ÒØÔÐÛÕÝÝï. ¾áÚöÛìÚØ æÕÙ ßàÞæÕá ×ÔöÙáÝîôâìáï ÒàãçÝã, ÑãÔì ÛÐáÚÐ, ×àÞ×ãÜöÙâÕ, éÞ ÜØ ÜÞÖÕÜÞ ÒØïÒØâØáï ÝÕ Ò ×ÜÞ×ö ÒØÔÐÛØâØ ÐÑÞ ÒöÔàÕÔÐÓãÒÐâØ ÞÚàÕÜö ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï ÝÕÓÐÙÝÞ.


ÏÚ ×ÐàÕôáâàÞÒÐÝØÙ ÚÞàØáâãÒÐç ÑãÔì-ïÚÞÓÞ × äÞàãÜöÒ ÝÐ æìÞÜã ÒÕÑ-áÐÙâö ²Ø ÞÔØÝ ÝÕáÕâÕ ÒöÔßÞÒöÔÐÛìÝöáâì ×Ð ×Üöáâ ²ÐèØå ßÞÒöÔÞÜÛÕÝì ö ßÞÓÞÔÖãôâÕáï ãÑÕ×ßÕçØâØ ßÞáâÐçÐÛìÝØÚÐ ßÞáÛãÓ äÞàãÜã ÚÞÜßÐÝöî Euroresource ÒöÔ ÜÞÖÛØÒØå áãÔÞÒØå ßÞ×ÞÒöÒ.

¼Ø âÐÚÞÖ ×ÐÛØèÐôÜÞ ×Ð áÞÑÞî ßàÐÒÞ àÞ×ÚàØÒÐâØ öÔÕÝâØäöÚãîçö ²Ðá ÔÐÝö (ÐÑÞ ßÕÒÝã ÝÐïÒÝã Ò ÝÐá öÝäÞàÜÐæöî ßàÞ ²Ðá) ã ÒØßÐÔÚã áÚÐàÓØ ÐÑÞ áãÔÞÒÞÓÞ ßÞ×ÞÒã, éÞ ßÞåÞÔØâì ÒöÔ çÞÓÞáì, àÞ×ÜöéÕÝÞÓÞ ²ÐÜØ ÝÐ ïÚÞÜãáì × ÝÐèØå äÞàãÜöÒ.


ºÞÛØ ²Ø àÕôáâàãôâÕáï ÔÛï ãçÐáâö Ò ÑãÔì-ïÚÞÜã × ÝÐèØå äÞàãÜöÒ, ²Ø ÜÞÖÕâÕ ÒØÑàÐâØ öÜ'ï ÚÞàØáâãÒÐçÐ (username). ¼Ø àÐÔØÜÞ ²ÐÜ ÒØÑØàÐâØ âÐÚÕ öÜ'ï ÒöÔßÞÒöÔÝÞ ÔÞ âÕÜÐâØÚØ äÞàãÜã.

²Ø âÐÚÞÖ ßÞÓÞÔÖãôâÕáï ÝöÚÞÛØ ÝÕ ßÞÒöÔÞÜÛïâØ áÒöÙ ßÐàÞÛì (password) öÝèØÜ ÞáÞÑÐÜ ÔÛï áÒÞÓÞ Ö ×ÐåØáâã, ÞáÚöÛìÚØ ²Ø ÜÞÖÕâÕ ÑãâØ áßöÛìÝÞ ßàØâïÓÝãâö ÔÞ ÒöÔßÞÒöÔÐÛìÝÞáâö (àÐ×ÞÜ × ÞáÞÑÞî, ïÚÐ ÚÞàØáâãÒÐÛÐáï ÑãÔì-ïÚØÜ × ÝÐèØå äÞàãÜöÒ, ÒØÚÞàØáâÞÒãîçØ ²Ðèö öÔÕÝâØäöÚÐæöÙÝö ÔÐÝö) ã ÑãÔì-ïÚöÙ áãÔÞÒöÙ ÐÑÞ öÝèöÙ Ôö÷, éÞ ÜÞÖÕ ÑãâØ àÞ×ßÞçÐâÞî áâÞáÞÒÝÞ ÞáÞÑØ, éÞ áÚÞàØáâÐÛÐáï ²ÐèØÜØ öÔÕÝâØäöÚÐæöÙÝØÜØ ÔÐÝØÜØ.

²Ø âÐÚÞÖ ßÞÓÞÔÖãôâÕáï ÝöÚÞÛØ ÝÕ ÒØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ öÔÕÝâØäöÚÐæöÙÝö ÔÐÝö (forum account) öÝèØå çÛÕÝöÒ äÞàãÜã ÔÛï àÞ×ÜöéÕÝÝï ßÞÒöÔÞÜÛÕÝì, ãçÐáâö Ò çÐâö ÐÑÞ ßÕàÕÓÛïÔã ÜÐâÕàöÐÛöÒ ÝÐèØå äÞàãÜöÒ.

¿àØ ÒåÞÔö (àÕôáâàÐæö÷) ÝÐ ÝÐèö äÞàãÜØ ²ÐèÐ IP ÐÔàÕáÐ àÕôáâàãôâìáï, Ð ÔÛï ÚÞÖÝÞÓÞ ÝÐÔöáÛÐÝÞÓÞ ²ÐÜØ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï äöÚáãôâìáï ÔÐâÐ Ù çÐá.

ÏÚéÞ ²Ø ÝÕ ÒöÔßÞÒöÔÐôâÕ ãÜÞÒÐÜ ÚÞàØáâãÒÐÝÝï ÝÐèØÜØ äÞàãÜÐÜØ, ÜØ ×ÐÛØèÐôÜÞ ×Ð áÞÑÞî ßàÐÒÞ ÝÐÚÛÐáâØ ×ÐÑÞàÞÝã ÝÐ ²Ðèã IP ÐÔàÕáã ÔÛï ßöÔÚÛîçÕÝÝï ÔÞ ÝÐèÞÓÞ áÕàÒÕàÐ(öÒ) ö ×Ò'ï×ÐâØáï × ²ÐèØÜ ßÞáâÐçÐÛìÝØÚÞÜ ßÞáÛãÓ ¦ÝâÕàÝÕâ, ïÚéÞ âÐÚö Ôö÷ ÑãÔãâì ÝÕÞÑåöÔÝØÜØ. ÏÚéÞ ²Ø ÒØÚÞàØáâÞÒãôâÕ ßàÞÚáö-×'ôÔÝÐÝÝï, ÔØÝÐÜöçÝã IP ÐÔàÕáã ÐÑÞ ÚÛÞÝãÒÐÝÝï IP ÐÔàÕá, ÜØ âÐÚÞÖ ÔÞÚÛÐÔÕÜÞ Òáöå ×ãáØÛì ÔÛï âÞÓÞ, éÞÑ ÒöÔáâÕÖØâØ æÕ ö ×ÐÑÞàÞÝØâØ ²ÐÜ ÚÞàØáâãÒÐÝÝï, Ð Ò ÔÕïÚØå ÒØßÐÔÚÐå ÜÞÖÕÜÞ ßÞàãèØâØ áâÞáÞÒÝÞ ²Ðá áãÔÞÒã áßàÐÒã.

·ÐïÒÐ ßàÞ ÞÑÜÕÖÕÝÝï ÒöÔßÞÒöÔÐÛìÝÞáâö.

ÁâÞáÞÒÝÞ ßàÞÔÐÒæöÒ ö ßÞáâÐçÐÛìÝØÚöÒ öÝäÞàÜÐæö÷ ÜØ ÝÕ ÔÞáÛöÔÖãôÜÞ, ÝÕ öÝÔÞááãôÜÞ, ÝÕ ÝÐÔÐôÜÞ ÑãÔì-ïÚØÜ çØÝÞÜ àÕÚÞÜÕÝÔÐæöÙ ÐÑÞ áåÒÐÛÕÝì ÝÐ ÑãÔì-ïÚã öÝäÞàÜÐæöî ßàÞ ÒØàÞÑØ ÐÑÞ âÞàÓÞÒÕÛìÝã öÝäÞàÜÐæöî, àÞ×ÜöéÕÝã ÝÐ ÐÑÞ ÔÞáâãßÝã çÕàÕ× ÝÐè áÐÙâ ö äÞàãÜ. ´Þ ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞ ÔÞ×ÒÞÛÕÝÞ÷ ×ÐÚÞÝÞÜ ÜÕÖö, Ýö Ò ïÚÞÜã ÒØßÐÔÚã ÜØ ö ÝÐèö ßÞáâÐçÐÛìÝØÚØ Ù ÐÓÕÝâØ ÝÕ ÝÕáâØÜÕÜÞ ÒöÔßÞÒöÔÐÛìÝÞáâö ×Ð ÑãÔì-ïÚØÙ áßÕæöÐÛìÝØÙ, ÝÕßÕàÕÔÑÐçÕÝØÙ, ÝÕßàïÜØÙ, ßÞåöÔÝØÙ ×ÑØâÞÚ ÐÑÞ ×ÑØâÞÚ ÒöÔ èâàÐäÝØå áÐÝÚæöÙ, ÒÚÛîçÐîçØ (ÑÕ× ÞÑÜÕÖÕÝì) ÒâàÐâã ÔÞåÞÔã, ßÕàÕàØÒÐÝÝï Ñö×ÝÕáã, ÒâàÐâã Ñö×ÝÕá-öÝäÞàÜÐæö÷ ÐÑÞ ÑãÔì-ïÚØÙ öÝèØÙ ÜÐâÕàöÐÛìÝØÙ ×ÑØâÞÚ, ÒâàÐâã âÕåÝÞÛÞÓöÙ, ÒâàÐâã ßàÐÒ ÐÑÞ ßÞáÛãÓ, ÒâàÐâã ÔÐÝØå, ßÕàÕàØÒÐÝÝï ÐÑÞ ßÞàãèÕÝÝï ÒØÚÞàØáâÐÝÝï ÑãÔì-ïÚÞÓÞ ãáâÐâÚãÒÐÝÝï, ÒâàãçÐÝÝï Ò ÞáÞÑØáâÕ ÖØââï, éÞ ßÞåÞÔïâì ÒöÔ ÚÞàØáâãÒÐÝÝï ÐÑÞ ÝÕÜÞÖÛØÒÞáâö ÚÞàØáâãÒÐÝÝï ¿ÞáÛãÓÐÜØ, ÝÐÒöâì ã âÞÜã ÒØßÐÔÚã, ÚÞÛØ ÜØ ÑãÛØ áßÞÒöéÕÝö ßàÞ ÜÞÖÛØÒÞáâö âÐÚÞÓÞ ×ÑØâÚã ÒØåÞÔïçØ çØ âÞ × âÕÞàö÷ ÚÞÝâÐÚâöÒ, çØ âÞ ÔÕÛöÚâã (ÒÚÛîçÐîçØ ÝÕÔÑÐÛöáâì), ßàïÜÞ÷ ÒöÔßÞÒöÔÐÛìÝÞáâö ÐÑÞ öÝèØÜ çØÝÞÜ.

½ÐÔáØÛÐîçØ ¿ÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï ÝÐ ÑãÔì-ïÚØÙ × ÝÐèØå äÞàãÜöÒ, ²Ø ßÞÓÞÔÖãôâÕáï ãÑÕ×ßÕçØâØ ö ÝÕ ×ÐßÞÔöîÒÐâØ èÚÞÔØ ÚÞÜßÐÝö÷ Euroresource ÒöÔ ÑãÔì-ïÚØå ö ãáöå ÒØÜÞÓ ö áÚÐàÓ, ÒØâàÐâ ö ×ÑØâÚöÒ (ÒÚÛîçÐîçØ áãÔÞÒö ÒØâàÐâØ), éÞ ßÞåÞÔïâì ÒöÔ ÑãÔì-ïÚØå ßÕàÕÔÐÝØå ÐÑÞ ÞßãÑÛöÚÞÒÐÝØå ²ÐÜØ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝì, ïÚö áãßÕàÕçÐâì ÔÐÝØÜ ãÜÞÒÐÜ ã ÒáöÙ ÷åÝöÙ ßÞÒÝÞâö.

ÁßöÒàÞÑöâÝØÚØ Euroresource (ïÚö çöâÚÞ öÔÕÝâØäöÚãîâì áÕÑÕ âÐÚØÜØ) âÐÚÞÖ ÑãÔãâì ßàØÒÝÞáØâØ ÜÐâÕàöÐÛØ ÝÐ ÄÞàãÜØ ÔÛï ×ÐÑÕ×ßÕçÕÝÝï ßàØàÞÔÝÞáâö ßàÞâöÚÐÝÝï ÄÞàãÜöÒ ö áâØÜãÛîÒÐÝÝï ßÞÔÐÛìèØå ÔØáÚãáöÙ. ÄÞàãÜØ âÐÚÞÖ ÜÞÖãâì ÜöáâØâØ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï ÒöÔ ÓÞáâÕÙ, ×ÐßàÞèÕÝØå Euroresource. ´ãÜÚØ æØå áßöÒàÞÑöâÝØÚöÒ ö ÓÞáâÕÙ ô ÷å ÞáÞÑØáâØÜØ ö ÝÕ ÞÑÞÒ'ï×ÚÞÒÞ ßÞÔöÛïîâìáï Euroresource. ²ÞÝØ ÝÕ ßÞÒØÝÝö àÞ×æöÝîÒÐâØáï ²ÐÜØ ïÚ ßàÞäÕáöÙÝö ÚÞÝáãÛìâÐÝâØ.

²Ø ßÞÒØÝÝö Ò×ïâØ ÝÐ áÕÑÕ ÒÕáì àØ×ØÚ, ßÞÒ'ï×ÐÝØÙ × ÒØÚÞàØáâÐÝÝïÜ ²ÐÜØ ÄÞàãÜã(öÒ) ö ÝÕ ßÞÒØÝÝö ßÞÚÛÐÔÐâØáï ÝÐ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï ßàØ ßàØÙÝïââö (ÐÑÞ ãâàØÜÐÝÝö ÒöÔ ßàØÙÝïââï) ÑãÔì-ïÚØå áßÕæöÐÛìÝØå ÔöÛÞÒØå ÐÑÞ öÝèØå àöèÕÝì.

¼Ø ÝÕ ô ÒÛÐáÝØÚÐÜØ ö ÝÕ ÚÞÝâàÞÛîôÜÞ öÝèö ÜÕàÕÖö, öÝèö ÒÕÑ-áÐÙâØ ÐÑÞ áÐÙâØ, ÝÐ ïÚö ÜÐîâìáï ÓößÕàßÞáØÛÐÝÝï, ×Ð ÜÕÖÐÜØ ÝÐèÞÓÞ ÒÛÐáÝÞÓÞ ÒÕÑ-áÐÙâã. ¼Ø ÝÕ ÝÕáÕÜÞ ÒöÔßÞÒöÔÐÛìÝÞáâö ×Ð Ò×ÐôÜÞÔöî (ÐÑÞ ÒöÔáãâÝöáâì Ò×ÐôÜÞÔö÷) ã ÜÕÖÐå âÐÚØå ÜÕàÕÖ ÐÑÞ Ò ÜÕÖÐå ßãÝÚâöÒ ×'ôÔÝÐÝÝï ÜöÖ ÝÐèØÜØ ¿ÞáÛãÓÐÜØ Ù öÝèØÜØ ÜÕàÕÖÐÜØ ö/ÐÑÞ ÒÕÑ-áÐÙâÐÜØ, éÞ ÚÕàãîâìáï âàÕâöÜØ áâÞàÞÝÐÜØ. ¼Ø âÐÚÞÖ ÝÕ àÞÑØÜÞ ÝöïÚÞ÷ áßÕæöÐÛìÝÞ÷ ×ÐïÒØ éÞÔÞ ²ÐèÞ÷ áßàÞÜÞÖÝÞáâö ßÕàÕÔÐÒÐâØ Ù ÞÔÕàÖãÒÐâØ öÝäÞàÜÐæöî × ÐÑÞ çÕàÕ× ÝÐè ÒÕÑ-áÐÙâ, ö ²Ø ßÞÓÞÔÖãôâÕáï Ù ßöÔâÒÕàÔÖãôâÕ, éÞ öÝÚÞÛØ ÜÞÖÛØÒöáâì ²ÐèÞÓÞ ÔÞáâãßã ÔÞ ÝÐèÞÜã ÒÕÑ-áÐÙâã ÜÞÖÕ ÑãâØ ßÞàãèÕÝÐ ÐÑÞ ßÕàÕàÒÐÝÐ. ÅÞçÐ ÜØ Ù ÑãÔÕÜÞ ÔÞÚÛÐÔÐâØ ãáöå ÜÞÖÛØÒØå ×ãáØÛì, ïÚö ÒÒÐÖÐâØÜÕÜÞ ÔÞæöÛìÝØÜØ, éÞÑ ÒØßàÐÒØâØ Ù ãÝØÚÝãâØ âÐÚØå áØâãÐæöÙ, ÜØ ÝÕ ÜÞÖÕÜÞ ÓÐàÐÝâãÒÐâØ âÞÓÞ, éÞ ÒÞÝØ ÝÕ âàÐßÛïâìáï; ÒöÔßÞÒöÔÝÞ, ÜØ ÒöÔÜÞÒÛïôÜÞáï ÒöÔ ÑãÔì-ïÚÞ÷ Ù ãáöô÷ ÒöÔßÞÒöÔÐÛìÝÞáâö, éÞ ßÞåÞÔØâì ÒöÔ ÐÑÞ ßÞÒ'ï×ÐÝÐ × âÐÚØÜØ áØâãÐæöïÜØ. Euroresource ÝÕ ÝÕáÕ ÒöÔßÞÒöÔÐÛìÝÞáâö ×Ð ÑãÔì-ïÚØÙ ×ÑØâÞÚ, ÝÐáÛöÔÚØ ÐÑÞ ÒâàÐâã öÝäÞàÜÐæö÷, éÞ ÜÞÖãâì ÑãâØ ×ÐßÞÔöïÝö ÞßÞáÕàÕÔÚÞÒÐÝÞ çÕàÕ× ÒØÚÞàØáâÐÝÝï ÝÐèÞÓÞ ÒÕÑ-áÐÙâã.

´Ûï Euroresource ô ÝÕÜÞÖÛØÒØÜ ßÞÒÝÞî ÜöàÞî Ù ÕäÕÚâØÒÝÞ ÚÞÝâàÞÛîÒÐâØ ÒØßÐÔÚØ, ÚÞÛØ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï ßÞàãèãîâì ÐÒâÞàáìÚö ßàÐÒÐ âàÕâìÞ÷ áâÞàÞÝØ ÐÑÞ öÝèö ßàÐÒÐ âàÕâìÞ÷ áâÞàÞÝØ. ÏÚéÞ ²Ø ÒÒÐÖÐôâÕ, éÞ ïÚÕáì ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï ßÞàãèãô æö ãÓÞÔØ, ö ô ÒÛÐáÝØÚÞÜ ÐÒâÞàáìÚÞÓÞ ßàÐÒÐ ÐÑÞ ßàÕÔáâÐÒÝØÚÞÜ ÒÛÐáÝØÚÐ ÐÒâÞàáìÚÞÓÞ ßàÐÒÐ, ÜØ ×ÐßàÞèãôÜÞ ²Ðá ßàÞçØâÐâØ ÝÐè àÞ×ÔöÛ ßàÞ ßÞàãèÕÝÝï ÐÒâÞàáìÚÞÓÞ ßàÐÒÐ ö ÝÐÔöáÛÐâØ ÝÐÜ ÕÛÕÚâàÞÝÝÞÓÞ ÛØáâÐ, éÞ öÔÕÝâØäöÚãô ×ÐáâÞáÞÒÝÕ ßÞáÛÐÝÝï ö ÒØÔØÜö ÝÐ ÕÚàÐÝö öÔÕÝâØäöÚÐæöÙÝö ÔÐÝö ÞáÞÑØ, éÞ ÝÐßàÐÒÛïô ßÞáÛÐÝÝï. Euroresource ÝÕ ÜÞÖÕ ÓÐàÐÝâãÒÐâØ, éÞ ÑãÔÕ ßÞçÐâÞ ÑãÔì-ïÚã Ôöî ã ÒöÔßÞÒöÔì ÝÐ ²Ðè ÕÛÕÚâàÞÝÝØÙ ÛØáâ.

Euroresource ×ÐÛØèÐô ×Ð áÞÑÞî ßàÐÒÞ ×Ò'ï×ÐâØáï × ²ÐÜØ ßÞ ÕÛÕÚâàÞÝÝöÙ ßÞèâö éÞÔÞ ²ÐèÞÓÞ ÚÞàØáâãÒÐÝÝï ÚÞÖÝØÜ × ÷÷ ÄÞàãÜöÒ.

Ï ßàÞçØâÐÒ ö ×ÓÞÔÕÝ ÔÞâàØÜãÒÐâØáï ßàÐÒØÛ ÄÞàãÜöÒ Euroresource.


MORE RECRUITMENT RELATED PAGES ON THIS WEBSITE

Construction Jobs

INTERNATIONAL RECRUITMENT

FOREIGN PAGES SITE INDEX

UK IMMIGRATION AND INFORMATION ON LIVING & WORKING IN THE UK

Law | Cost | Visa | Accommodation | Process | Info Required | Spouse | Language | Workplace | Location | Tax | Driving

Opening a Bank Account | Qualifications Equivalency | Travel to Interview |

ABOUT HSMP | HSMP Assessment | HSMP Guide (under 28) | HSMP Guide (over 28)

Miscellaneous: Forum | Newsletter | Jobs List | Trades ListForum Rules | Partnering with Euroresource | Submit URL

Useful Links Pages: Links | More Links | Canadian Links | Christian Links | Other Links | Directories | Foreign Pages Index

CONSTRUCTION JOBS IN CANADA

About Jobs in Canada |More on Jobs in Canada |Wages in Alberta |Canada FAQ | About Alberta Oil Sands | Canada Information Pack

IMMIGRATING TO CANADA | EMIGRATING TO CANADA

Want to Immigrate to Canada? · Frequently Asked Questions | Get the Guide to Immigrating to Canada.

 

  © 2004-9 Euroresource International Recruitment - Construction Job Board / International Recruitment Agency / Eastern European Recruitment / Construction jobs Board

Polish Recruitment Agency | Construction Jobs in Canada | Civil Engineering Recruitment Agency | Jobs in Construction | Construction Recruitment Agency