Engineering and Construction Recruitment Agency Po Polsku Pyccĸий Украинский English version.

REGISTER NOW and WIN AN iPOD Nano!
RECRUITMENT HOME
Employers - find out more and register
ABOUT our construction recruitment agency.
Construction Jobs and Civil Engineering Jobs
Our Construction Recruitment Policy - Safeguarding YOUR interests.
Information on Immigration
SITE MAP
Help with your CV
Frequently asked Questions and Answers
Links to other construction recruitment agencies and more!
CONTACT OUR CONSTRUCTION RECRUITMENT CONSULTANTS
Click Here for MORE PAGE LINKS

 Construction Recruitment Jobs Board
LIKE THIS SITE?

RECOMMEND A FRIEND AND WIN SOME MONEY! TELL A FRIEND

Add to Favourites ADD TO FAVORITES

Subscribe to our Construction Newsletter. OUR NEWSLETTER

HELP US BEAT SPAM !!!

Help us beat SPAM - click HERE!

 

 

 

 

 

 

  

CONSTRUCTION RECRUITMENT AGENCY

Polish and Eastern European Recruitment Agency

INTERNATIONAL CONSTRUCTION RECRUITMENT | CIVIL ENGINEERING RECRUITMENT

jobs in construction, civil engineering jobs, engineering jobs, construction jobs, building jobs, construction recruitment, engineering recruitment

Login below or register here  Job Seekers - Register here.

 
  Забыли Ваш пароль?

CONSTRUCTION JOBS - Salary Survey

CONSTRUCTION JOBS
ENGINEERING JOBS
 
CIVIL ENGINEERING JOBS

¿À¡´Ã¿À¡¢´¡½¸¡: ÞâßàÐÒÛïï áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÛîÑÞÙ Ø× ÝÐèØå äÞàãÜÞÒ, ²ë áÞÓÛÐèÐÕâÕáì á ßàØÒÕÔÕÝÝëÜØ ×ÔÕáì ßàÐÒØÛÐÜØ. »îÑÞÕ ÝÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ßàØÒÕÔÕâ Ú ÞÚÞÝçÐâÕÛìÝÞÜã ßàÕÚàÐéÕÝØî ²ÐèÕÓÞ çÛÕÝáâÒÐ.

¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ßàÞçâØâÕ Ø áÞÑÛîÔÐÙâÕ áÛÕÔãîéØÕ ßàÞáâëÕ ßàÐÒØÛÐ ßàØ ßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ¡ÒàÞ-äÞàãÜÐÜØ, ßàÕÔáâÐÒÛÕÝÝëÜØ ÝÐ www.euro-resource.co.uk.

¾ÝØ ßàØÒÕÔÕÝë ×ÔÕáì ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë ×ÐéØâØâì ²Ðá, ÝÐá, ÔàãÓØå çÛÕÝÞÒ äÞàãÜÐ, Ð âÐÚÖÕ âàÕâìØ áâÞàÞÝë.

¡áÛØ ã ²Ðá ØÜÕîâáï ÚÐÚØÕ-ÛØÑÞ ÒÞßàÞáë ÚÐáÐâÕÛìÝÞ íâØå ßàÐÒØÛ Ø ßàØÝæØßÞÒ, ßÞÖÐÛãÙáâÐ, áÒïÖØâÕáì á ÝÐÜØ
ßÞ ÐÔàÕáã .

½Õ ÞâßàÐÒÛïÙâÕ áÞÞÑéÕÝØÙ, ÚÞâÞàëÕ áÞÔÕàÖÐâ ÒØàãáë ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï, äÐÙÛë ØÛØ ÚÞÔë, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝëÕ ÔÛï ßàÕàëÒÐÝØï, ãÝØçâÞÖÕÝØï ØÛØ ÞÓàÐÝØçÕÝØï äãÝÚæØÞÝÐÛìÝëå ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâÕÙ íâÞÓÞ ÒÕÑ-áÐÙâÐ, ÚÞÜßìîâÕàÝÞÓÞ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï ØÛØ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï, ÞÓàÐÝØçØÒÐîâ ØÛØ ßàÕÚàÐéÐîâ ÔÞáâãß Ú äÞàãÜÐÜ ÔàãÓØÜ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛïÜ, áÚàëÒÐîâ ßàÞØáåÞÖÔÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØï ØÛØ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÕ ØÜÕîéØÕ ÞâÝÞèÕÝØï Ú âÕÜÐâØÚÕ äÞàãÜÐ ØÛØ äÞàãÜÞÒ, ØÛØ çìØ-ÛØÑÞ E-mail ÐÔàÕáÐ, ÚÞÝâÐÚâÝëÕ áÒÕÔÕÝØï, irc-áÒÕÔÕÝØï Ø â.ß. ØÛØ ÒáÚàëÒÐîâ ÚÐÚãî-ÛØÑÞ ßÕàáÞÝÐÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ ÔàãÓÞÜ ÛØæÕ, ßàÕßïâáâÒãîâ áÑÞàã Ø åàÐÝÕÝØî ÛØçÝëå ÔÐÝÝëå ÔàãÓØå ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ. ¡áÛØ ²ë åÞâØâÕ ÒÚÛîçØâì Ò áÞÞÑéÕÝØÕ áÒÞÙ ÐÔàÕá E-mail ØÛØ ÚÞÝâÐÚâÝëÕ áÒÕÔÕÝØï, âÞ ØÜÕÙâÕ Ò ÒØÔã, çâÞ ÞÝØ áâÐÝãâ ÔÞáâãßÝëÜØ ÔÛï çâÕÝØï ÔàãÓØÜ ÛØæÐÜ, Ð ²ë, ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, áâÐÝÕâÕ ßÞÛãçÐâì áÞÞÑéÕÝØï, Þ ÚÞâÞàëå ÝÕ ßàÞáØÛØ.

¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ÞâßàÐÒÛïÙâÕ áÞÞÑéÕÝØï âÞÛìÚÞ ÝÐ ÐÝÓÛØÙáÚÞÜ ï×ëÚÕ, ßÞáÚÞÛìÚã Euroresource - ÐÝÓÛØÙáÚØÙ áÐÙâ, Ø ÑãÔÕâ ÝÕÒÕÖÛØÒëÜ ÞâáëÛÐâì áÞÞÑéÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ÝÕ áÜÞÓãâ çØâÐâì ãçÐáâÝØÚØ Ø× ÔàãÓØå áâàÐÝ. ºÐÚ ÔÛï çÕÛÞÒÕÚÐ, ØéãéÕÓÞ àÐÑÞâã Ò ²ÕÛØÚÞÑàØâÐÝØØ, ÔÛï ²Ðá íâÞ ÝÕ ÔÞÛÖÝÞ áÞáâÐÒÛïâì ÞáÞÑëå âàãÔÝÞáâÕÙ. ¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ßÞÛì×ãÙâÕáì ÞÑéÕßàØÝïâëÜ ÐÝÓÛØÙáÚØÜ ï×ëÚÞÜ. ²ÐÜ ÝÕ ×ÐßàÕâïâ ÔÞáâãß Ø×-×Ð ÝÕßàÐÒØÛìÝÞÓÞ ÝÐßØáÐÝØï áÛÞÒ, ÝÞ ÒáÕ ÔÞÛÖÝë Ñëâì Ò áÞáâÞïÝØØ ÛÕÓÚÞ çØâÐâì âÞ, çâÞ ²ë ÝÐßØáÐÛØ. ÍâÞ ßàÐÒØÛÞ ÑãÔÕâ ÞâÞ×ÒÐÝÞ Ò 2005 ÓÞÔã, ÚÞÓÔÐ Üë ãáâÐÝÞÒØÜ ÝÐ äÞàãÜÐå âÕåÝÞÛÞÓØî ÐÒâÞÜÐâØ×ØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ßÕàÕÒÞÔÐ Ò àÕÖØÜÕ àÕÐÛìÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ.

¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ÑãÔìâÕ ßÞçâØâÕÛìÝë Ò ÞâÝÞèÕÝØØ ÔàãÓØå çÛÕÝÞÒ ÝÐèØå äÞàãÜÞÒ, íâÞ - ÔàãÖÕáâÒÕÝÝÞÕ ÞÚàãÖÕÝØÕ, Ø Üë ÑãÔÕÜ ÔÕÛÐâì ÒáÕ, çâÞ Ò ÝÐèØå áØÛÐå, ÔÛï ßÞÔÔÕàÖÐÝØï íâÞÓÞ, ßÞíâÞÜã ÞÑàÐéÐÙâÕáì á ÔàãÓØÜØ âÐÚ, ÚÐÚ ²ë åÞâÕÛØ Ñë, çâÞÑë ÔàãÓØÕ ÞÑàÐéÐÛØáì á ²ÐÜØ.

½ÐèØ äÞàãÜë - ÝÕßÞÔåÞÔïéÐï áàÕÔÐ ÔÛï ÛØçÝëå áßÞàÞÒ ØÛØ ÝÕÝÐÒØáâØ. ÁÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ, ²ë áÞÓÛÐèÐÕâÕáì ÝÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ØÛØ ÝÕ ÝÐÜÕàÕÒÐâìáï ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÝÐèØ äÞàãÜë, ßëâÐïáì àÕèØâì ÛØçÝëÕ ßàÞÑÛÕÜë á ÔàãÓØÜØ çÛÕÝÐÜØ.

¼ë àÕèØâÕÛìÝÞ ÝÐáâÐØÒÐÕÜ ÝÐ âÞÜ, çâÞÑë á âÕÜØ ÛîÔìÜØ, á ÚÞâÞàëÜØ ÝÐåÞÔØâÕáì Ò ÚÞÝäÛØÚâÕ, ²ë ßÕàÕßØáëÒÐÛØáì ÝÐßàïÜãî, Ð ÝÕ çÕàÕ× äÞàãÜë.

½Õ àÐ×àÕèÐÕâáï ÞâßàÐÒÚÐ ÝÐ äÞàãÜë áÞÞÑéÕÝØÙ, áÞÔÕàÖÐéØå URL (Uniform Resource Locators) - ÐÔàÕáÞÒ ÒÕÑ-áÐÙâÞÒ ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÐ, á ÚÞâÞàëÜ ÜÞÖÝÞ áÒï×Ðâìáï ßÞ ÐÔàÕáã .

(¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ÒáÕÓÞ ÛØèì áßàÞáØâÕ ã ÝÐá àÐ×àÕèÕÝØï ÒÚÛîçØâì URL áÐÙâÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ßÞÛÕ×Ýë Ø ÝÕ ïÒÛïîâáï ÚÞÝÚãàÕÝâÝëÜØ ÝÐèØÜ ÒÕÑ-áÐÙâÐÜ, ØÛØ ááëÛÚã ÝÐ ÚÐÚØÕ-ÛØÑÞ áÞÞÑéÕÝØï ØÛØ ÒÕÑ-áÐÙâë á àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜØ ÚãßØâì ØÛØ ÒÞ×ÔÕàÖÐâìáï Þâ ßÞÚãßÚØ ÚÞÝÚàÕâÝÞÙ ãáÛãÓØ ØÛØ ßàÞÔãÚâÐ, ØÛØ áÞÔÕàÖÐéØÕ ÚÞÝäØÔÕÝæØÐÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÔàãÓÞÙ áâÞàÞÝë, ØÛØ ÚÞâÞàëÕ, âÐÚ ØÛØ ØÝÐçÕ, ØÜÕîâ áÒÞÕÙ æÕÛìî ßÞÒÛØïâì ÝÐ æÕÝã ØÛØ áâÞØÜÞáâì ÚÐÚÞÙ-ÛØÑÞ ãáÛãÓØ ØÛØ ßàÞÔãÚâÐ, - çâÞÑë Ø×ÑÕÖÐâì ÝÐßàÐáÝÞÙ âàÐâë ÝÐèÕÓÞ Ø ²ÐèÕÓÞ ÒàÕÜÕÝØ.)

½Ðè ÐÔÜØÝØáâàÐâÞà(ë) ÜÞÖÕâ, ÕáÛØ ßÞáçØâÐÕâ íâÞ ãÜÕáâÝëÜ, ßÕàÕÜÕáâØâì ØÛØ áÚÞßØàÞÒÐâì ÚÐÚÞÕ-ÛØÑÞ Ø× àÐ×ÜÕéÕÝÝëå ²ÐÜØ áÞÞÑéÕÝØÙ Ò ÔàãÓãî çÐáâì ÚÐÚÞÓÞ-ÛØÑÞ Ø× ÝÐèØå äÞàãÜÞÒ, ÕáÛØ ÞÝ(ÞÝØ) ßÞ áÒÞÕÜã àÐ×ãÜÕÝØî áçØâÐÕâ, çâÞ íâÞ ÑãÔÕâ ßÞÛÕ×ÝëÜ ÔÛï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ ÔàãÓÞÓÞ äÞàãÜÐ. ²ë ÑãÔÕâÕ ãÒÕÔÞÜÛÕÝë ÞÑ íâÞÜ, ÕáÛØ âÐÚÞÕ ÔÕÙáâÒØÕ ÑãÔÕâ ßàÕÔßàØÝïâÞ (ßÞ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâÕ E-mail).

¡ÒàÞ-äÞàãÜë - ÝÕ ÜÕáâÞ ÔÛï àÕÚÛÐÜÝëå ÞÑêïÒÛÕÝØÙ Ø àÐáÚàãâÚØ ÐÔàÕáÞÒ URL. ÂÐÚÖÕ ×ÐßàÕéÕÝë áßÐÜÜØÝÓ (ÞâáëÛÚÐ ÞÔØÝÐÚÞÒëå ØÛØ ÞçÕÝì áåÞÔÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÑÞÛÕÕ ÞÔÝÞÓÞ àÐ×Ð), äÛÐÔØÝÓ (ßàÞÔÐÖÐ, ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØÕ ØÛØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÚÐÚØÜ-ÛØÑÞ ØÝëÜ áßÞáÞÑÞÜ ÝÐèØå ÐÔàÕáÞÒ E-mail á æÕÛìî ßÞÛãçÕÝØï ÝÐÜØ ÝÕ×ÐßàÐèØÒÐÕÜëå íÛÕÚâàÞÝÝëå ßØáÕÜ), æÕßÝëÕ ßØáìÜÐ (ßØáìÜÐ, ÚÞâÞàëÕ ßàÞáïâ ²Ðá ßÕàÕÔÐâì Øå ÔàãÓÞÜã çÕÛÞÒÕÚã), ÑØ×ÝÕá-áåÕÜë ÛîÑÞÓÞ áÞàâÐ Ø ÚÐÚØÕ-ÛØÑÞ ÔàãÓØÕ ßàÕÔÛÞÖÕÝØï ØÛØ ØáÚãèÕÝØï, ÔÐÛÕÚØÕ Þâ âÕÜÐâØÚØ ÝÐèØå áÐÙâÞÒ. ²ÞßàÞá Þ âÞÜ, çâÞ ßàÕÔáâÐÒÛïÕâ áÞÑÞÙ àÕÚÛÐÜã, áÐÜÞáâÞïâÕÛìÝÞ àÕèÐÕâ ÝÐè ÐÔÜØÝØáâàÐâÞà(ë), Ø Ò ßÞÛÞÖØâÕÛìÝÞÜ áÛãçÐÕ ÞÝÐ ÑãÔÕâ ×ÐßàÕéÕÝÐ âÐÚ ÖÕ, ÚÐÚ Ø àÕÚÛÐÜÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, àÐ×àÐÑÞâÐÝÝëÕ á ÝÐÜÕàÕÝØÕÜ ßÕàÕÝÐßàÐÒØâì âàÐäØÚ ÝÐ áÐÙâ ãçÐáâÝØÚÐ, ÕÓÞ ÔÞçÕàÝØÙ áÐÙâ(ë) ØÛØ ÚÞÝÚãàÕÝâÝëÙ áÐÙâ.

²ë áÞÓÛÐèÐÕâÕáì á âÕÜ, çâÞ, ßÞÛì×ãïáì ÝÐèØÜØ äÞàãÜÐÜØ, ÝÕ ÑãÔÕâÕ àÐ×ÜÕéÐâì ÜÐâÕàØÐÛë, ÚÞâÞàëÕ ïÒÛïîâáï áÛãåÐÜØ ØÛØ ×ÐàÐÝÕÕ ÒàÕÔÝëÜØ, ãÝØÖÐîéØÜØ, áÞÔÕàÖÐâ ßÞàÝÞÓàÐäØçÕáÚØÕ ØÛØ ÞâÚàÞÒÕÝÝÞ áÕÚáãÐÛìÝëÕ àØáãÝÚØ ØÛØ ÒØÔÕÞ, ÓÛãßëÕ ØÛØ áÕÝáÐæØÞÝÝëÕ ×ÐßØáÚØ, ÒëàÐÖÕÝÝÐï Ø ßÕàÒØçÝÐï æÕÛì ÚÞâÞàëå - Òë×ÒÐâì áÕÚáãÐÛìÝÞÕ ÒÞ×ÑãÖÔÕÝØÕ (Ð âÐÚÖÕ ááëÛÚØ ÝÐ âÐÚØÕ ÜÐâÕàØÐÛë), ÝÕ×ÐÚÞÝÝÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ, ÛØçÝëÕ ÝÐßÐÔÚØ, àÐáØáâáÚØÕ ×ÐïÒÛÕÝØï, ÛÞÖÝëÕ, ÔØáÚàÕÔØâØàãîéØÕ, ÝÕâÞçÝëÕ, ÞáÚÞàÑØâÕÛìÝëÕ, ÒãÛìÓÐàÝëÕ, ÝÕÝÐÒØáâÝØçÕáÚØÕ, ÑãÔÞàÐÖÐéØÕ, ÝÕßàØáâÞÙÝëÕ, ÑÞÓÞåãÛìÝëÕ, ÔÕà×ÚØÕ ØÛØ áÕÚáØáâáÚØÕ ×ÐïÒÛÕÝØï, àÐÒÝÞ ÚÐÚ Ø çâÞ-ÛØÑÞ, ßÞÞéàïîéÕÕ ÝÕ×ÐÚÞÝÝãî ÔÕïâÕÛìÝÞáâì, ÝÕáãéÕÕ ãÓàÞ×ã ØÛØ ÒÜÕèØÒÐîéÕÕáï Ò ÛØçÝãî ÖØ×Ýì çÕÛÞÒÕÚÐ ØÛØ ÚÐÚØÜ-ÛØÑÞ ÔàãÓØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ ÝÐàãèÐîéÕÕ ×ÐÚÞÝë ÛîÑÞÙ áâàÐÝë.

²ë âÐÚÖÕ áÞÓÛÐèÐÕâÕáì ÝÕ àÐ×ÜÕéÐâì ÚÐÚØÕ Ñë âÞ ÝØ ÑëÛÞ ×ÐéØéÕÝÝëÕ ÐÒâÞàáÚØÜ ßàÐÒÞÜ ÜÐâÕàØÐÛë ÚàÞÜÕ áÛãçÐï, ÚÞÓÔÐ ÐÒâÞàáÚÞÕ ßàÐÒÞ ßàØÝÐÔÛÕÖØâ ²ÐÜ ØÛØ ²ë ØÜÕÕâÕ áÞÓÛÐáØÕ ÒÛÐÔÕÛìæÐ ×ÐéØéÕÝÝÞÓÞ ÐÒâÞàáÚØÜ ßàÐÒÞÜ ÜÐâÕàØÐÛÐ.

¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ÞÑàÐâØâÕ ÒÝØÜÐÝØÕ ÝÐ âÞ, çâÞ ÔÛï ÝÐá ïÒÛïÕâáï ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝëÜ ßÞÔâÒÕàÔØâì ×ÐÚÞÝÝÞáâì ØÛØ âÞçÝÞáâì ØÝäÞàÜÐæØØ, ÞâßàÐÒÛÕÝÝÞÙ çÕàÕ× ÝÐèØ äÞàãÜë.

¿ÞÖÐÛãÙáâÐ, ßÞÜÝØâÕ, çâÞ Üë ÝÕ ÒáÕÓÔÐ ÐÚâØÒÝÞ ÚÞÝâàÞÛØàãÕÜ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÕ ÞâÒÕçÐÕÜ ×Ð Øå áÞÔÕàÖÐÝØÕ.

¿ÞíâÞÜã Üë ÝÕ ÜÞÖÕÜ ÓÐàÐÝâØàÞÒÐâì âÞçÝÞáâì, ßÞÛÝÞâã ØÛØ ßÞÛÕ×ÝÞáâì ÚÐÚØå-ÛØÑÞ áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ ÝÐèØå ÚÐÚ "ÖØÒëå", âÐÚ Ø "ÝÕ-ÖØÒëå" äÞàãÜÐå.

ÁÞÞÑéÕÝØï, àÐ×ÜÕéÕÝÝëÕ ÝÐ ÝÐèØå äÞàãÜÐå, ÒëàÐÖÐîâ Ò×ÓÛïÔë ÐÒâÞàÐ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÕ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÞâàÐÖÐîâ ÞÑéØÕ Ò×ÓÛïÔë ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ äÞàãÜÐ Ø Ò×ÓÛïÔë Euroresource.

¼ë ßàÞáØÜ ÒáïÚÞÓÞ, ÚâÞ ÞéãâØâ, çâÞ àÐ×ÜÕéÕÝÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ïÒÛïÕâáï ÝÕÖÕÛÐâÕÛìÝëÜ, ÔÕà×ÚØÜ, ÒÒÞÔïéØÜ Ò ×ÐÑÛãÖÔÕÝØÕ, áÐÜÞàÕÚÛÐÜØàãîéØÜ ØÛØ ÝÕâÞçÝëÜ, áÞÞÑéØâì ÝÐÜ ÞÑ íâÞÜ ÝÕ×ÐÜÕÔÛØâÕÛìÝÞ ßÞ ÐÔàÕáã .


¼ë ÞáâÐÒÛïÕÜ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ ãÔÐÛïâì ÝÕÖÕÛÐâÕÛìÝëÕ ÜÐâÕàØÐÛë Ò àÐ×ãÜÝÞ ÚàÐâçÐÙèØÕ áàÞÚØ, ÕáÛØ ÒëïáÝØÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâì âÐÚÞÓÞ ãÔÐÛÕÝØï. ¿ÞáÚÞÛìÚã íâÞâ ßàÞæÕáá ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï ÒàãçÝãî, ßÞÖÐÛãÙáâÐ, ßÞÙÜØâÕ, çâÞ Üë ÜÞÖÕÜ ÞÚÐ×Ðâìáï ÝÕ Ò áÞáâÞïÝØØ ãÔÐÛØâì ØÛØ ÞâàÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ÞâÔÕÛìÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕÜÕÔÛÕÝÝÞ.

ºÐÚ ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝëÙ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì ÛîÑÞÓÞ Ø× äÞàãÜÞÒ ÝÐ íâÞÜ ÒÕÑ-áÐÙâÕ ²ë ÞÔØÝ ÝÕáÕâÕ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâì ×Ð áÞÔÕàÖÐÝØÕ ²ÐèØå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø áÞÓÛÐèÐÕâÕáì ÞÑÕ×ÞßÐáØâì ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ äÞàãÜÐ ÚÞÜßÐÝØî Euroresource Þâ ÒÞ×ÜÞÖÝëå áãÔÕÑÝëå ØáÚÞÒ.

¼ë âÐÚÖÕ ÞáâÐÒÛïÕÜ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ àÐáÚàëÒÐâì ØÔÕÝâØäØæØàãîéØÕ ²Ðá ÔÐÝÝëÕ (ØÛØ ÚÐÚãî-ÛØÑÞ ØÜÕîéãîáï ã ÝÐá ØÝäÞàÜÐæØî Þ ²Ðá) Ò áÛãçÐÕ ÖÐÛÞÑë ØÛØ áãÔÕÑÝÞÓÞ ØáÚÐ, ßàÞØáåÞÔïéÕÓÞ Þâ çÕÓÞ-ÛØÑÞ, àÐ×ÜÕéÕÝÝÞÓÞ ²ÐÜØ ÝÐ ÛîÑÞÜ Ø× ÝÐèØå äÞàãÜÞÒ.

ºÞÓÔÐ ²ë àÕÓØáâàØàãÕâÕáì ÔÛï ãçÐáâØï Ò ÚÐÚÞÜ-ÛØÑÞ Ø× ÝÐèØå äÞàãÜÞÒ, ²ë ÜÞÖÕâÕ ÒëÑàÐâì ØÜï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï (USERNAME). ¼ë áÞÒÕâãÕÜ ²ÐÜ ÒëÑØàÐâì âÐÚÞÕ ØÜï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âÕÜÐâØÚÞÙ äÞàãÜÐ.

²ë âÐÚÖÕ áÞÓÛÐèÐÕâÕáì ÝØÚÞÓÔÐ ÝÕ áÞÞÑéÐâì áÒÞÙ ßÐàÞÛì (password) ÔàãÓØÜ ÛØæÐÜ ÔÛï áÒÞÕÙ ÖÕ ×ÐéØâë, ßÞáÚÞÛìÚã ²ë ÜÞÖÕâÕ Ñëâì áÞÒÜÕáâÝÞ ßàØÒÛÕçÕÝë Ú ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâØ (ÒÜÕáâÕ á ÛØæÞÜ, ßÞÛì×ÞÒÐÒèØÜáï ÚÐÚØÜ-ÛØÑÞ Ø× ÝÐèØå äÞàãÜÞÒ, ØáßÞÛì×ãï ²ÐèØ ØÔÕÝâØäØÚÐæØÞÝÝëÕ ÔÐÝÝëÕ) ßÞ ÛîÑÞÜã áãÔÕÑÝÞÜã ØÛØ ØÝÞÜã ÔÕÙáâÒØî, ÚÞâÞàÞÕ ÜÞÖÕâ Ñëâì ßàÕÔßàØÝïâÞ Ò ÞâÝÞèÕÝØØ ÛØæÐ, ØáßÞÛì×ÞÒÐÒèÕÓÞ ²ÐèØ ØÔÕÝâØäØÚÐæØÞÝÝëÕ ÔÐÝÝëÕ.

²ë âÐÚÖÕ áÞÓÛÐèÐÕâÕáì ÝØÚÞÓÔÐ ÝÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ØÔÕÝâØäØÚÐæØÞÝÝëÕ ÔÐÝÝëÕ (forum account) ÔàãÓØå çÛÕÝÞÒ äÞàãÜÐ ÔÛï àÐ×ÜÕéÕÝØï áÞÞÑéÕÝØÙ, ãçÐáâØï Ò çÐâÕ ØÛØ ßàÞáÜÞâàÐ ÜÐâÕàØÐÛÞÒ ÝÐèØå äÞàãÜÞÒ.

¿àØ ÒåÞÔÕ (àÕÓØáâàÐæØØ) ÝÐ ÝÐèØ äÞàãÜë ²Ðè IP ÐÔàÕá àÕÓØáâàØàãÕâáï, Ð ÔÛï ÚÐÖÔÞÓÞ ßÞáÛÐÝÝÞÓÞ ²ÐÜØ áÞÞÑéÕÝØï äØÚáØàãÕâáï ÔÐâÐ Ø ÒàÕÜï.

¡áÛØ ²ë ÝÕ áÞÞâÒÕâáâÒãÕâÕ ãáÛÞÒØïÜ ßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÝÐèØÜØ äÞàãÜÐÜØ, Üë ÞáâÐÒÛïÕÜ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ ÝÐÛÞÖØâì ×ÐßàÕâ ÝÐ ²Ðè IP ÐÔàÕá ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÝÐèÕÜã áÕàÒÕàã(ÐÜ) Ø áÒï×Ðâìáï á ²ÐèØÜ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ ¸ÝâÕàÝÕâ, ÕáÛØ âÐÚÞÒëÕ ÔÕÙáâÒØï ÑãÔãâ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÜØ. ¡áÛØ ²ë ØáßÞÛì×ãÕâÕ ßàÞÚáØ-áÞÕÔØÝÕÝØÕ, ÔØÝÐÜØçÕáÚØÙ IP ÐÔàÕá ØÛØ ÚÛÞÝØàÞÒÐÝØÕ IP ÐÔàÕáÞÒ, Üë âÐÚÖÕ ßàØÛÞÖØÜ ÒáÕ ãáØÛØï ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë ÞâáÛÕÔØâì íâÞ Ø ×ÐßàÕâØâì ²ÐÜ ßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ, Ð Ò ÝÕÚÞâÞàëå áÛãçÐïå ÜÞÖÕÜ ÒÞ×ÑãÔØâì Ò ÞâÝÞèÕÝØØ ²Ðá áãÔÕÑÝëÙ ØáÚ.

·ÐïÒÛÕÝØÕ ÞÑ ÞÓàÐÝØçÕÝØØ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâØ.

² ÞâÝÞèÕÝØØ ßàÞÔÐÒæÞÒ Ø ßÞáâÐÒéØÚÞÒ ØÝäÞàÜÐæØØ Üë ÝÕ ØááÛÕÔãÕÜ, ÝÕ ØÝÔÞááØàãÕÜ, ÝÕ ÔÐÕÜ ÚÐÚØÜ-ÛØÑÞ ÞÑàÐ×ÞÜ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØÙ ØÛØ ÞÔÞÑàÕÝØÙ ÝÐ ÛîÑãî ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ Ø×ÔÕÛØïå ØÛØ âÞàÓÞÒãî ØÝäÞàÜÐæØî, àÐ×ÜÕéÕÝÝãî ÝÐ ØÛØ ÔÞáâãßÝãî çÕàÕ× ÝÐè áÐÙâ Ø äÞàãÜ. ´Þ ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞ ÔÞ×ÒÞÛÕÝÝÞÙ ×ÐÚÞÝÞÜ áâÕßÕÝØ, ÝØ Ò ÚÐÚÞÜ áÛãçÐÕ Üë Ø ÝÐèØ ßÞáâÐÒéØÚØ Ø ÐÓÕÝâë ÝÕ ÑãÔãâ ÝÕáâØ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâØ ×Ð ÚÐÚÞÙ-ÛØÑÞ áßÕæØÐÛìÝëÙ, ÝÕßàÕÔÒØÔÕÝÝëÙ, ÚÞáÒÕÝÝëÙ, ßÞáÛÕÔãîéØÙ ãéÕàÑ ØÛØ ãéÕàÑ Þâ èâàÐäÝëå áÐÝÚæØÙ, ÒÚÛîçÐï (ÑÕ× ÞÓàÐÝØçÕÝØÙ) ßÞâÕàî ÔÞåÞÔÐ, ßàÕàëÒÐÝØÕ ÑØ×ÝÕáÐ, ßÞâÕàî ÑØ×ÝÕá-ØÝäÞàÜÐæØØ ØÛØ ÛîÑÞÙ ÔàãÓÞÙ ÜÐâÕàØÐÛìÝëÙ ãéÕàÑ, ãâàÐâã âÕåÝÞÛÞÓØÙ, ßÞâÕàî ßàÐÒ ØÛØ ãáÛãÓ, ßÞâÕàî ÔÐÝÝëå, ßàÕàëÒÐÝØÕ ØÛØ ÝÐàãèÕÝØÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÛîÑÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï, ÒÜÕèÐâÕÛìáâÒÞ Ò ÛØçÝãî ÖØ×Ýì, ßàÞØáåÞÔïéØÕ Þâ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ØÛØ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÃáÛãÓ, ÔÐÖÕ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÚÞÓÔÐ Üë ÑëÛØ ãÒÕÔÞÜÛÕÝë Þ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ âÐÚÞÓÞ ãéÕàÑÐ ØáåÞÔï Ø× âÕÞàØØ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÛØ, ÔÕÛØÚâÐ (ÒÚÛîçÐï ÝÕÑàÕÖÝÞáâì) ÛØ, ßàïÜÞÙ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâØ ØÛØ ÔàãÓØÜ áßÞáÞÑÞÜ.


½ÐßàÐÒÛïï ÁÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÚÐÚÞÙ-ÛØÑÞ Ø× ÝÐèØå äÞàãÜÞÒ, ²ë áÞÓÛÐèÐÕâÕáì ÞÑÕ×ÞßÐáØâì Ø ÝÕ ßàØçØÝïâì ÒàÕÔÐ ÚÞÜßÐÝØØ Euroresource Þâ ÛîÑëå Ø ÒáÕå âàÕÑÞÒÐÝØÙ Ø ÖÐÛÞÑ, Ø×ÔÕàÖÕÚ Ø àÐáåÞÔÞÒ (ÒÚÛîçÐï áãÔÕÑÝëÕ Ø×ÔÕàÖÚØ), ßàÞØáåÞÔïéØÕ Þâ ÛîÑëå ßÕàÕÔÐÝÝëå ØÛØ ÞßãÑÛØÚÞÒÐÝÝëå ²ÐÜØ áÞÞÑéÕÝØÙ, ÚÞâÞàëÕ ßàÞâØÒÞàÕçÐâ ÔÐÝÝëÜ ãáÛÞÒØïÜ ÒÞ ÒáÕÙ Øå ßÞÛÝÞâÕ.


ÁÛãÖÐéØÕ Euroresource (ÚÞâÞàëÕ çÕâÚÞ ØÔÕÝâØäØæØàãîâ áÕÑï âÐÚÞÒëÜØ) âÐÚÖÕ ÑãÔãâ ßàØÒÝÞáØâì ÜÐâÕàØÐÛë ÝÐ ÄÞàãÜë ÔÛï ÞÑÕáßÕçÕÝØï ÕáâÕáâÒÕÝÝÞáâØ ßàÞâÕÚÐÝØï ÄÞàãÜÞÒ Ø áâØÜãÛØàÞÒÐÝØï ÔÐÛìÝÕÙèØå ÔØáÚãááØÙ. ÄÞàãÜë âÐÚÖÕ ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì áÞÞÑéÕÝØï Þâ ÓÞáâÕÙ, ßàØÓÛÐèÕÝÝëå Euroresource. ¼ÝÕÝØï íâØå áÛãÖÐéØå Ø ÓÞáâÕÙ ïÒÛïîâáï Øå ÛØçÝëÜØ Ø ÝÕ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ àÐ×ÔÕÛïîâáï Euroresource. ¾ÝØ ÝÕ ÔÞÛÖÝë àÐáæÕÝØÒÐâìáï ²ÐÜØ ÚÐÚ ßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝëÕ ÚÞÝáãÛìâÐÝâë.

²ë ÔÞÛÖÝë Ò×ïâì ÝÐ áÕÑï ÒÕáì àØáÚ, áÒï×ÐÝÝëÙ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ²ÐÜØ ÄÞàãÜÐ(ÞÒ) Ø ÝÕ ÔÞÛÖÝë ßÞÛÐÓÐâìáï ÝÐ áÞÞÑéÕÝØï ßàØ ßàØÝïâØØ (ØÛØ ÒÞ×ÔÕàÖÐÝØï Þâ ßàØÝïâØï) ÚÐÚØå-ÛØÑÞ áßÕæØÐÛìÝëå ÔÕÛÞÒëå ØÛØ ÔàãÓØå àÕèÕÝØÙ.


¼ë ÝÕ ïÒÛïÕÜáï ÒÛÐÔÕÛìæÐÜØ Ø ÝÕ ÚÞÝâàÞÛØàãÕÜ ÔàãÓØÕ áÕâØ, ÔàãÓØÕ ÒÕÑ-áÐÙâë ØÛØ áÐÙâë, ÝÐ ÚÞâÞàëÕ ØÜÕîâáï ÓØßÕàááëÛÚØ, ×Ð ßàÕÔÕÛÐÜØ ÝÐèÕÓÞ áÞÑáâÒÕÝÝÞÓÞ ÒÕÑ-áÐÙâÐ. ¼ë ÝÕ ÝÕáÕÜ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâØ ×Ð Ò×ÐØÜÞÔÕÙáâÒØÕ (ØÛØ ÞâáãâáâÒØÕ Ò×ÐØÜÞÔÕÙáâÒØï) Ò ßàÕÔÕÛÐå âÐÚØå áÕâÕÙ ØÛØ Ò ßàÕÔÕÛÐå ßãÝÚâÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï ÜÕÖÔã ÝÐèØÜØ ÃáÛãÓÐÜØ Ø ÔàãÓØÜØ áÕâïÜØ Ø/ØÛØ ÒÕÑ-áÐÙâÐÜØ, ÚÞâÞàëÕ ãßàÐÒÛïîâáï âàÕâìØÜØ áâÞàÞÝÐÜØ. ¼ë âÐÚÖÕ ÝÕ ÔÕÛÐÕÜ ÝØÚÐÚÞÓÞ áßÕæØÐÛìÝÞÓÞ ×ÐïÒÛÕÝØï ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ ²ÐèÕÙ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø ßÞÛãçÐâì ØÝäÞàÜÐæØî Ø× ØÛØ çÕàÕ× ÝÐè ÒÕÑ-áÐÙâ, Ø ²ë áÞÓÛÐèÐÕâÕáì Ø ßÞÔâÒÕàÖÔÐÕâÕ, çâÞ ÒàÕÜï Þâ ÒàÕÜÕÝØ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ²ÐèÕÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú ÝÐèÕÜã ÒÕÑ-áÐÙâã ÜÞÖÕâ Ñëâì ÝÐàãèÕÝÐ ØÛØ ßàÕàÒÐÝÐ. ÅÞâï Üë Ø ÑãÔÕÜ ßàØÛÐÓÐâì ÒáÕ àÐ×ãÜÝëÕ ãáØÛØï, ÚÞâÞàëÕ ßÞáçØâÐÕÜ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÜØ, çâÞÑë ØáßàÐÒØâì Ø Ø×ÑÕÖÐâì âÐÚØå áØâãÐæØÙ, Üë ÝÕ ÜÞÖÕÜ ÓÐàÐÝâØàÞÒÐâì âÞÓÞ, çâÞ ÞÝØ ÝÕ áÛãçÐâáï; áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ, Üë ÞâÚÐ×ëÒÐÕÜáï Þâ ÚÐÚÞÙ-ÛØÑÞ Ø ÒáÕÙ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâØ, ØáåÞÔïéÕÙ Þâ ØÛØ áÒï×ÐÝÝÞÙ á âÐÚØÜØ áØâãÐæØïÜØ. Euroresource ÝÕ ÝÕáÕâ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâØ ×Ð ÛîÑÞÙ ãéÕàÑ, ßÞáÛÕÔáâÒØï ØÛØ ßÞâÕàî ØÝäÞàÜÐæØØ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ßàØçØÝÕÝë ßÞáàÕÔáâÒÞÜ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÝÐèÕÓÞ ÒÕÑ-áÐÙâÐ.

´Ûï Euroresource ïÒÛïÕâáï ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝëÜ Ò ßÞÛÝÞÙ ÜÕàÕ Ø íääÕÚâØÒÝÞ ÚÞÝâàÞÛØàÞÒÐâì áÛãçÐØ, ÚÞÓÔÐ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐàãèÐîâ ÐÒâÞàáÚØÕ ßàÐÒÐ âàÕâìÕÙ áâÞàÞÝë ØÛØ ÔàãÓØÕ ßàÐÒÐ âàÕâìÕÙ áâÞàÞÝë. ¡áÛØ ²ë áçØâÐÕâÕ, çâÞ ÚÐÚÞÕ-âÞ áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÐàãèÐÕâ íâØ áÞÓÛÐèÕÝØï, Ø ïÒÛïÕâÕáì ÒÛÐÔÕÛìæÕÜ ÐÒâÞàáÚÞÓÞ ßàÐÒÐ ØÛØ ßàÕÔáâÐÒØâÕÛÕÜ ÒÛÐÔÕÛìæÐ ÐÒâÞàáÚÞÓÞ ßàÐÒÐ, Üë ßàÕÔÛÐÓÐÕÜ ²ÐÜ ßàÞçÕáâì ÝÐè àÐ×ÔÕÛ Þ ÝÐàãèÕÝØïå ÐÒâÞàáÚÞÓÞ ßàÐÒÐ Ø ÞâßàÐÒØâì ÝÐÜ íÛÕÚâàÞÝÝÞÕ ßØáìÜÞ, ÚÞâÞàÞÕ ØÔÕÝâØäØæØàãÕâ ßàØÜÕÝØÜÞÕ ßÞáÛÐÝØÕ Ø àÐ×ÛØçØÜëÕ ÝÐ íÚàÐÝÕ ØÔÕÝâØäØÚÐæØÞÝÝëÕ ÔÐÝÝëÕ ÛØæÐ, ÚÞâÞàÞÕ ÝÐßàÐÒÛïÕâ ßÞáÛÐÝØÕ. Euroresource ÝÕ ÜÞÖÕâ ÓÐàÐÝâØàÞÒÐâì, çâÞ ßàÕÔßàØÜÕâ ÚÐÚÞÕ-ÛØÑÞ ÔÕÙáâÒØÕ Ò ÞâÒÕâ ÝÐ ²ÐèÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÕ ßØáìÜÞ.

Euroresource International Limited ÞáâÐÒÛïÕâ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ áÒï×Ðâìáï á ²ÐÜØ ßÞ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâÕ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ ²ÐèÕÓÞ ßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÛîÑëÜ Ø× ÕÕ ÄÞàãÜÞÒ.

Ï ßàÞçÕÛ Ø áÞÓÛÐáÕÝ áÞÑÛîÔÐâì ßàÐÒØÛÐ ÄÞàãÜÞÒ Euroresourc


MORE RECRUITMENT RELATED PAGES ON THIS WEBSITE

Construction Jobs

INTERNATIONAL RECRUITMENT

FOREIGN PAGES SITE INDEX

UK IMMIGRATION AND INFORMATION ON LIVING & WORKING IN THE UK

Law | Cost | Visa | Accommodation | Process | Info Required | Spouse | Language | Workplace | Location | Tax | Driving

Opening a Bank Account | Qualifications Equivalency | Travel to Interview |

ABOUT HSMP | HSMP Assessment | HSMP Guide (under 28) | HSMP Guide (over 28)

Miscellaneous: Forum | Newsletter | Jobs List | Trades ListForum Rules | Partnering with Euroresource | Submit URL

Useful Links Pages: Links | More Links | Canadian Links | Christian Links | Other Links | Directories | Foreign Pages Index

CONSTRUCTION JOBS IN CANADA

About Jobs in Canada |More on Jobs in Canada |Wages in Alberta |Canada FAQ | About Alberta Oil Sands | Canada Information Pack

IMMIGRATING TO CANADA | EMIGRATING TO CANADA

Want to Immigrate to Canada? · Frequently Asked Questions | Get the Guide to Immigrating to Canada.

 

  © 2004-9 Euroresource International Recruitment - Construction Job Board / International Recruitment Agency / Eastern European Recruitment / Construction jobs Board

Polish Recruitment Agency | Construction Jobs in Canada | Civil Engineering Recruitment Agency | Jobs in Construction | Construction Recruitment Agency